Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Νόμισμα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Νομίσματα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Νομίσματα Βυζαντινής Αυτοκρατορίας - προς ανάθεση Coinage of the Byzantine Empire - προς ανάθεση

 

Νομισματοκοπείο Αντιόχειας

Νομισματοκοπείο Αντιόχειας (14/10/2005 v.1) Mint of Antioch (8/2/2006 v.1)

Το νομισματοκοπείο της Αντιόχειας αποτέλεσε το δεύτερο σημαντικότερο νομισματοκοπείο της Πρωτοβυζαντινής περιόδου έπειτα από αυτό της Κωνσταντινούπολης. Ιδρύθηκε επί Αναστασίου Α΄ (491-518) και παρέμεινε ενεργό –με κάποιες μικρές διακοπές– έως τη βασιλεία του Φωκά (602-610). Παρήγε αποκλειστικά χάλκινα νομίσματα, τα οποία ωστόσο γνώρισαν ευρεία κυκλοφορία στις ανατολικές τουλάχιστον περιοχές της αυτοκρατορίας.

περισσότερα...

 

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας της Νίκαιας

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας της Νίκαιας (14/10/2005 v.1) Mint of the Empire of Nicaea (8/2/2006 v.1)

Το νομισματοκοπείο της Νίκαιας, με έδρα αρχικά τη Νίκαια και αργότερα τη Μαγνησία, απoτέλεσε το επίσημο νομισματοκοπείο της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας από την ίδρυσή της έως την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους (1205-1261). Υπήρξε το μοναδικό νομισματοκοπείο της περιόδου που εξέδωσε την πλήρη σειρά των υποδιαιρέσεων που κυκλοφορούσαν στα βυζαντινά εδάφη πριν από το 1204.

περισσότερα...

 

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας Τραπεζούντας - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Mint of the Empire of Trebizond - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Το νομισματοκοπείο Τραπεζούντας γνώρισε τρεις φάσεις λειτουργίας. Υπό τους Γαβράδες με αποκλειστικά χάλκινες κοπές, από τη β΄ δεκαετία ύπαρξης της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας και εξής με κοπές που ακολούθησαν το κομνήνειο νομισματικό σύστημα και από τα μέσα περίπου του 13ου έως το 15ο αιώνα, οπότε εξέδωσε αργυρά άσπρα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στο εμπόριο της Μαύρης θάλασσας. Με εξαίρεση την τελευταία περίοδο, τα προϊόντα του είχαν περιορισμένη κυκλοφορία.

 

Νομισματοκοπείο Κυζίκου

Νομισματοκοπείο Κυζίκου (14/10/2005 v.1) Mint of Kyzikos (8/2/2006 v.1)

Το νομισματοκοπείο της Κυζίκου ιδρύθηκε επί Ιουστίνου Α΄ (518-527) και, παρά τις συχνές διακοπές στη λειτουργία του, συνέχισε την παραγωγή του έως το 629 επί βασιλείας Ηρακλείου (610-641). Περιορίστηκε σε κοπές χάλκινων νομισμάτων. Η παραγωγή του είναι στενά συνδεδεμένη με εκείνη του γειτονικού νομισματοκοπείου της Νικομήδειας, καθώς και με του νομισματοκοπείου της πρωτεύουσας.

περισσότερα...

 

Νομισματοκοπείο Νικομήδειας

Νομισματοκοπείο Νικομήδειας (14/10/2005 v.1) Mint of Nicomedia (8/2/2006 v.1)

Το νομισματοκοπείο της Νικομήδειας ιδρύθηκε επί Αναστασίου Α΄ (491-518) και συνέχισε την παραγωγή του, με διακοπές, έως το 629 επί βασιλείας Ηρακλείου (610-641). Περιορίστηκε σε κοπές χάλκινων νομισμάτων. Η παραγωγή του είναι στενά συνδεδεμένη με τη νομισματοκοπία του γειτονικού νομισματοκοπείου της Κυζίκου, καθώς και με αυτή του νομισματοκοπείου της πρωτεύουσας.

περισσότερα...