Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αιρέσεις

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αίρεση του Ευτυχούς

Αίρεση του Ευτυχούς - προς ανάθεση Heresy of Eutyches - προς ανάθεση

 

Αρειανισμός

Αρειανισμός (14/10/2005 v.1) Arianism - προς ανάθεση

Ο αρειανισμός υπήρξε η σημαντικότερη χριστιανική έριδα του 4ου αιώνα. Η διδασκαλία του Αρείου, ένας πρεσβύτερος από την Αλεξάνδρεια, αποτέλεσε αιτία σύγκλησης των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων και αφορμή διασαφήνισης από τους γνωστότερους θεολόγους της εποχής των φιλοσοφικών και δογματικών θεμάτων περί τριαδικότητας του Θεού, που κατέληξαν στη σύνταξη του Συμβόλου Πίστεως της Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. Ο αρειανισμός εξακολούθησε να βαρύνει στις ενδοεκκλησιαστικές ισορροπίες και μετά τον 4ο...

περισσότερα...

 

Εγκρατίτες

Εγκρατίτες - προς ανάθεση Engratites - προς ανάθεση

 

Μοναστική Κοινότητα Ελευθερίου Παφλαγόνος

Μοναστική Κοινότητα Ελευθερίου Παφλαγόνος - προς ανάθεση Monastic Community of Eleutherios  Paphlagon - προς ανάθεση

 

Μονοφυσιτισμός

Μονοφυσιτισμός - προς ανάθεση Monophysitism - προς ανάθεση

 

Μοντανισμός

Μοντανισμός (14/10/2005 v.1) Montanism (6/2/2006 v.1)

Χριστιανική αίρεση του 2ου αι. μ.Χ. που ξεκίνησε από τη Φρυγία με ιδρυτή το Μοντανό και εξαπλώθηκε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

περισσότερα...

 

Νεστοριανισμός

Νεστοριανισμός - προς ανάθεση Nestorianism - προς ανάθεση

 

Παυλικιανοί

Παυλικιανοί - προς ανάθεση Paulicians - προς ανάθεση

 

Συροϊακωβίτες

Συροϊακωβίτες - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Syrian Jacobites - προς ανάθεση

Οι Ιακωβίτες αποτέλεσαν τον δυτικό συριακό χριστιανισμό με κέντρο την Αντιόχεια. Ακολούθησαν τη μονοφυσιτική γραμμή στην ομώνυμη έριδα που απασχόλησε τη θρησκευτική ζωή της βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Έλαβαν την ονομασία τους από τον Ιάκωβο Βαραδαίο (542/3). Παρά τις συνεχείς διώξεις που υπέστησαν, διατήρησαν την ενότητά τους μέχρι σήμερα, αν και διασκορπισμένοι σε διάφορα εδάφη της Συρίας.