Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Διοίκηση

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι

Αντιοχείας επί Ορόντου (Βυζάντιο), Δήμοι - προς ανάθεση Antioch on the Orontes (Byzantoum), Demoi - προς ανάθεση

 

Αντιοχικό Ζήτημα, 1098-1158

Αντιοχικό Ζήτημα, 1098-1158 - προς ανάθεση The Issue of Antioch, 1098-1158 - προς ανάθεση

 

Βυζαντινός στρατός στη Μικρά Ασία

Βυζαντινός στρατός στη Μικρά Ασία (10/4/2008 v.1) Byzantine army in Asia Minor (10/4/2008 v.1) L'armée byzantine en Asie Mineure (10/4/2008 v.1)

Τα στρατεύματα της Αρμενίας και της Ανατολής, καθώς και τα τάγματα της αυτοκρατορικής φρουράς, είχαν τοποθετηθεί στη Μικρά Ασία για να προστατεύσουν την Κωνσταντινούπολη από την αραβική εισβολή. Τα θέματα, που είχαν καταρχάς εξελιχθεί από τον 8ο αιώνα και αποβεί αποτελεσματικότερα, στη συνέχεια αποδυναμώθηκαν, στη διάρκεια του 10ου αιώνα, για να εκλείψουν στο τέλος του επομένου. Επιβλήθηκε ο στρατός των ταγμάτων, που κατέστησε δυνατή την ανακατάκτηση του 10ου αιώνα, δεν μπόρεσε όμως να...

περισσότερα...

 

Διοικητική οργάνωση της βυζαντινής Μικράς Ασίας

Διοικητική οργάνωση της βυζαντινής Μικράς Ασίας (12/6/2008 v.1) Administrative system in byzantine Asia Minor (12/6/2008 v.1) Administration de l'Asie Mineure byzantine (12/6/2008 v.1)

Το βυζαντινό διοικητικό σύστημα συνεχώς προσαρμοζόταν στις περιστάσεις στην Ασία, αντικρούοντας τη φήμη περί συντηρητισμού και δυσκαμψίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το θέμα αποτέλεσε τη βάση της διοικητικής οργάνωσης της περιφέρειας κατά την περίοδο 700-1204. Διοικούμενο από έναν ισχυρό στρατηγό, διέθετε όλες τις φορολογικές και δικαστικές υπηρεσίες που επέτρεπαν στον ηγεμόνα να βρίσκεται κοντά στους υπηκόους του στην Aνατολή. Η Μικρά Ασία παρείχε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και τον...

περισσότερα...

 

Θέματα

Θέματα (14/10/2005 v.1) Themes (7/12/2006 v.1)

Ο στρατιωτικός και διοικητικός θεσμός των θεμάτων αποτέλεσε ίσως τη σημαντικότερη στρατιωτικοπολιτική αλλαγή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το θέμα εμφανίστηκε στο β΄ τρίτο του 7ου αιώνα ως στρατιωτική μονάδα, σηματοδοτώντας το τέλος της ρωμαϊκής στρατιωτικής και διοικητικής οργάνωσης που κυριάρχησε καθ’ όλη την ύστερη Αρχαιότητα (Πρωτοβυζαντινή περίοδος, 4ος - 6ος αιώνας) στην αυτοκρατορία. Στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας διαδικασίας το θέμα μετεξελίχθηκε σε διοικητική ενότητα και αποτέλεσε τη βάση...

περισσότερα...