Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Aristocracy in Asia Minor (Byzantium)

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Aristocracy in Asia Minor (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7861>

L'aristocratie micrasiatique (Byzance) (8/7/2009 v.1) Aristocracy in Asia Minor (Byzantium) (11/12/2009 v.1) Αριστοκρατία στη Μικρά Ασία (Βυζάντιο) (10/12/2009 v.1) 

Πηγές

 

The Chronicle of Theophanes Confessor : Byzantine and Near Eastern history AD 284-813; translated with introd. and commentary by Cyril Mango and Roger Scott (Oxford 1997)

Genesios, On the reigns of the emperors; translation and commentary Anthony Kaldellis (Canberra1998).

The history of Leo the Deacon: Byzantine military expansion in the tenth century; introduction, translation, and annotations by Alice-Mary Talbot and Denis F. Sullivan, (Dumbarton Oaks Studies 41, Washington 2005).

Die Chronografia des Michael Psellos; von Efthymia Pietsch (Wiesbaden 2005)

Michaelis Attaliotae, Historia, (ed.) I. Bekker (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1853)

Empereurs de Constantinople. Jean Skylitzès; french transl. by Bernard Flusin; commentary by Jean-Claude Cheynet (Réalités Byzantines 8, Paris 2003)

Anne Comnène: Alexiade: règne de l'Empereur Alexis I Comnène, 1081-1118; ed. and transl. Bernard Leib (Paris 1937-1945), 3 vols.

Deeds of John and Manuel Comnenus by John Kinnamos; translated by Charles M. Brand (New York 1976)

Nicetae Choniatae Historia, ed. J.A. van Dieten (Corpus fontium historiae Byzantinae, Series Berolinensis 11, Berlin 1975), 2 vols.

Laurent, V., Corpus des sceaux de l'empire Byzantin II: L'administration centrale (Paris 1981)

Digenis Akritis: The Grottaferrata and Escorial versions, ed. El. Jeffreys, (Cambridge Medieval Classic 7, Cambridge 1998)
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>