Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Iconoclasm in Asia Minor

Συγγραφή : Makripoulias Christos (26/3/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Iconoclasm in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7880>

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (6/2/2007 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (15/2/2006 v.1) 

Πηγές

 

L. Brubaker - J. Haldon (ed.) Byzantium in the Iconoclastic Era (ca. 680-850): The Sources. An annotated survey. Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs VII (Aldershot 2001).

A.-M. Talbot (ed.) Byzantine Defenders of Images (Eight Saints' Lives in English translation). Dumbarton Oaks Library (Washington DC 1998).

M.-Fr. Auzépy (ed.) La Vie d'Étienne le jeune par Étienne le Diacre. Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs V (Aldershot 1999).

St. Euthymiadis (ed.) The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon. Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs IV (Aldershot 1997).

Theodore Stoudites, Letters in G. Fatouros (ed.) Theodori Studitae Epistulae. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 39 (Berlin 1991-2).

Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Antirrhetici tres adversus Constantinum Copronymum, in J.P. Migne, Patrologia cursus completus, Series graeca 100, col. 206-534.

Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Discours contre les Iconoclastes, transl. M.J. Mondzain-Baudiner (Paris 1989).

Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History, ed. C. Mango. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 13 (Washington 1990).

Theophanes, Chronographia, ed. C. de Boor, Theophanis Chronographia (Leipzig 1883; repr. 1963).

John Damascenos, Contra imaginum calumniatores orationes tres, ed. P.B. Kotter, Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 3. .Patristische Texte und Studien 17 (Berlin 1975).

J. Gouillard, "Le Synodicon de l'Orthodoxie, Édition et commentaire" Travaux et Mémoires 2 (1967), p. 1-316.

Concilium VII Oecumenicum, Nicaenum II a.787 in J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (Florence-Venice 1759 sq; repr. Graz 1960-1962), vol. XII and XIII.

Two letters Pope Gregory II to Leo III: J. Gouillard, "Aux origines de l'Iconoclasme: le témoignage de Grégoire II?" Travaux et Mémoires 3 (1968), p. 243-307, esp. 276-307.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>