Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Trade with the East (Byzantium)

Συγγραφή : Dimitroukas Ioannis (28/11/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios

Για παραπομπή: Dimitroukas Ioannis, "Trade with the East (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8052>

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (6/3/2010 v.1) Trade with the East (Byzantium) (15/12/2011 v.1) 

Πηγές

 

«Βίος του οσίου Κωνσταντίνου του εξ Ιουδαίων», in Delehaye, H. (ed.) Acta Sanctorum Novembris IV (1925), pp. 657-669.

Βίος αγίου Γρηγορίου Δεκαπολίτου, in Dvornik, F. (ed. - transl.), La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédoniens au IXe siècle (BHG 711, Paris 1926), pp. 45-75.

«Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Λαζάρου του εν τω Γαλησίω όρει ασκήσαντος, συγγραφείς παρά του αγιωτάτου πατριάρχου κυρού Γρηγορίου», Acta Sanctorum Novembris ΙΙΙ (Bruxellis 1910), pp. 588-606.

Haldon, J. (ed. - transl.), Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises on Imperial Military Expeditions (CFHB 28, Series Vindobonensis, Wien 1990).

Reiske, J. J. (ed.), Constantini Porphyrogeniti, De cerimoniis aulae byzantinae (Bonn 1829-1830).

Moravcsik, G. – Jenkins, R.J.H. (ed. - transl.), Constantinus Porphyrogenitus, De Administrando Imperio (Washington D.C. 1967).

Koder, J. (ed.), Das Eparchenbuch Leons des Weisen (Wien 1991).

Ahrens, K. – Kruger, G. (ed. - transl.), Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor (Scriptores sacri et profani, fasc. III, Leipzig 1899).

Rougé, J. (ed.), Expositio totius mundi et gentium (Sources chrétiennes 14, Paris 1966).

De Boor, C. (ed.), Theophanes Chronographia 1 (Leipzig 1883).

Ibn Hauqal Kitab surat al-ard, Kramers, J. H. – Wiet, G. (ed.- transl.), Ibn Hauqal, Configuration de la terre (Beyrout, Paris 1964).

De Goeje, M. J. (ed. - transl.), Ibn Hurdadbih, Liber viarum et regnorum (Bibliotheca geographorum Arabicorum 6, Lugduni Batavorum 1889, repr. 1967).

Rotter, G. (ed. - transl.), Al-Mas´ûdi, Bis zu den Grenzen der Erde. Auszüge aus dem Buch der Goldwäschen (Bibliothek arabischer Erzähler, Münich 1982).

Defréméry, C. (transl.), "Al-Istakri", Journal asiatique 14 (1849), p. 462.

Bekker, I. (ed.), Michaelis Attaliotae Historia (Bonn 1853).

Ashburner, W. (ed.), The Rhodian Sea Law (Pars tertia 17, Oxford 1909).

Rosenquist, J. O. (ed.), The Ηagiographical Dossier of St. Eugenios of Trevizond in Codex Athous Dionysiou 154 (Acta Universitatis Upsaliensis 3, Uppsala 1996).

Blockley, R. C. (ed.), The History of Menander the Guardsman (ARCA. Classical and Medieval Texts 17, Liverpool 1985).

Haury, J. – Wirth, G. (ed.), Procopii Cesariensis Opera Omnia, De Bellis Libris I-IV: Bellum Persicum, Bellum Gothicum, Bellum Vandalicum (Leipzig 1905, rev. edition Leipzig 1963).

Haury, J. – Wirth, G. (ed.), Procopii Cesariensis Opera Omnia, ΙΙΙ: Historia Arcana (Leipzig 1905, rev. ed. Leipzig 1963).

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>