Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Byzantine army in Asia Minor

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Byzantine army in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12467>

L'armée byzantine en Asie Mineure (10/4/2009 v.1) Βυζαντινός στρατός στη Μικρά Ασία (10/4/2009 v.1) Byzantine army in Asia Minor (10/4/2009 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Haldon J.F., Warfare, State and Society, in the Byzantine World 565-1204, London 1999

Kühn H.J., Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert, Wien 1991

Ahrweiler H., Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance au VIIe-XVe siècles, Paris 1966

Bartusis M.C., The Late Byzantine Army. Arms and Society 1204-1453, Philadelphia 1992

Treadgold W.T., Byzantium and its Army (284-1081), Stanford 1995

Birkenmeier J.W., The Development of the Komnenian Army 1081-1180, Leyden - Boston - Köln 2002

McGeer E., Sowing the Dragon's Teeth. Byzantine Warfare in the Tenth Century, Washington DC 1995

State, Army and society in Byzantium, Aldershot 1995, Variorum Reprints

Zuckerman C., "Learning from the Enemy and More: Studies in “Dark Centuries” Byzantium", Millenium, 2, 2005, 79-135

Lilie R.J., "Araber und Themen. Zum Einfluss der arabischen Expansion auf die byzantinische Militärorganisation", Cameron, A. (ed.), The Byzantine and Early Islamic Near East. III, States, Army, Ressources, Princeton NJ 1995, Studies in Late Antiquity and Early Islam, 1, 425-449

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>