Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Administrative system in byzantine Asia Minor

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (20/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Administrative system in byzantine Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12539>

Administration de l'Asie Mineure byzantine (20/11/2011 v.1) Διοικητική οργάνωση της βυζαντινής Μικράς Ασίας (12/6/2008 v.1) Administrative system in byzantine Asia Minor (11/11/2011 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βλυσίδου Β., Λουγγής Τ., Λαμπάκης Σ., Σαββίδης Α., Κουντούρα-Γαλάκη Ε., Η Μικρά Ασία των θεμάτων. Έρευνες πάνω στη γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Mικράς Aσίας (7ος-11ος αι.), Αθήνα 1998, Eρευνητική Bιβλιοθήκη 1

Ahrweiler H., "L'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317), particulièrement au XIIIe siècle", Travaux et Mémoires, 1, 1965, 1-204

Lounghis T., "A Deo conservandum imperiale obsequium. Some notes concerning field troops during the Dark Ages", Byzantinoslavica, 52, 1991, 54-60

Lounghis T., "The Decline of the Opsikian Domesticates and the Rise of the Domesticate of the Scholae", Σύμμεικτα, 10, 1996, 27-36

Oikonomidès N., "Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarii", Dumbarton Oaks Paper, 40, 1986, 33-53

Λαμπάκης Σ. (επιμ.), Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), Αθήνα 1998, Διεθνή Συμπόσια, 6, ΕΙΕ-ΙΒΕ, Κέντρο για τη Μελέτη του Ελληνισμού "Σπ. Βρυώνης"

Savvides A.G.C., "The Secular Prosopography of the Byzantine Maritime Theme of the Carabisians/Cibyrraeots", BSl, 59/1, 1998, 24-30

Zuckerman C., "Learning from the Enemy and More: Studies in “Dark Centuries” Byzantium", Millenium, 2, 2005, 79-135

Lilie R.J., "Araber und Themen. Zum Einfluss der arabischen Expansion auf die byzantinische Militärorganisation", Cameron, A. (ed.), The Byzantine and Early Islamic Near East. III, States, Army, Ressources, Princeton NJ 1995, Studies in Late Antiquity and Early Islam, 1, 425-449

Ahrweiler H., "Recherches sur l'administration de l'empire byzantin au IXe-XIe siècles", Bulletin de Correspondance Hellénique, 84, 1960, 1-111

Brandes W., Finanzverwaltung in Krisenzeiten Untersuchungen zur byzantinischen Verwaltungsgeschichte zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002., Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, 25

Vlyssidou V., "Quelques remarques sur l’apparition des juges (première moitié du Χe siècle)", Στ. Λαμπάκης (επιμ.), Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), Αθήνα 1998, Διεθνή Συμπόσια, 6, 59-66

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>