Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mardaites in Asia Minor

Συγγραφή : Makripoulias Christos (13/12/2005)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Mardaites in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7807>

Μαρδαΐτες στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (5/3/2007 v.1) Mardaites in Asia Minor (15/2/2006 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Lilie R.J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert, München 1976, Miscellanea Byzantina Monacensia 22

Ostrogorsky G., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, 1-3, Αθήνα 1989, Παναγόπουλος, I. (μτφρ.)

Θεοφάνης, Χρονογραφία, de Boor, C. (ed.), Theophanis Chronographia, Leipzig 1883

Χριστοφιλοπούλου Α., Βυζαντινή Ιστορία 2.2, Θεσσαλονίκη 1997

Ahrweiler H., Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance au VIIe-XVe siècles, Paris 1966

Antoniadis-Bibicou H., Etudes d’histoire maritime de Byzance, Paris 1966

Ditten H., Ethnische Verschiebungen zwischen der Balkanhalbisel und Kleinasien vom Ende des 6. bis zur zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts, Berlin 1993, Berliner Byzantinische Arbeiten

Honigmann E., Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, Bruxelles 1935

Στράτος Α., Το Βυζάντιον στον Ζ΄ αιώνα 5, Αθήνα 1974

Άμαντος Κ., "Μαρδαΐται", Ελληνικά, 5, 1932, 130-136

Brooks E.W., "The Arabs in Asia Minor (641-750), from Arabic Sources", Journal of Hellenic Studies, 18, 1898, 182-208

Canard M., "Djaradjima", The Encyclopedia of Islam 2, Leiden - London 1965, 456-458

Canard M., "Byzantium and the Muslim World to the Middle of the Eleventh Century", The Cambridge Medieval History, 4:1, Cambridge 1966, 696-735

Haldon J.F., "Theory and Practice in Tenth-Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies", Travaux et Mémoires, 13, 2000, 201-352

Hollingsworth P.A., "Mardaites", Kazhdan, A. (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium 2, New York - Oxford 1991, 1297

Makrypoulias Ch. G., "The Navy in the Works of Constantine Porphyrogenitus", Graeco-Arabica, 6, 1995, 152-171

Moosa M., "The Relation of the Maronites of Lebanon to the Mardaites and al-Jarājima", Speculum, 44, 1969, 597-608

Μπαρτικιάν Χ.Μ., "Η λύση του αινίγματος των Μαρδαϊτών", Στράτου, Νία Α. (επιμ.), Βυζάντιον. Αφιέρωμα στον Ανδρέα Ν. Στράτο 1, Aθήνα 1986, 17-39

Treadgold W.T., "The Army in the Works of Constantine Porphyrogenitus", Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 29, 1992, 77-162

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>