Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Aristocracy in Asia Minor (Byzantium)

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Aristocracy in Asia Minor (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7861>

L'aristocratie micrasiatique (Byzance) (8/7/2009 v.1) Aristocracy in Asia Minor (Byzantium) (11/12/2009 v.1) Αριστοκρατία στη Μικρά Ασία (Βυζάντιο) (10/12/2009 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Polemis D., The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, London 1968, University of London Historical Studies 22

Cheynet J.-C., Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990, Byzantina Sorbonensia 9

Cheynet J.-C., Vannier J.F., Études prosopographiques, Paris 1986, Byzantina Sorbonensia 5

Βαρζός Κ., Η γενεαλογία των Κομνηνών 1-2, Θεσσαλονίκη 1984, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 20

Seibt W., Die Skleroi: eine prosopographish-sigillographische Studie, Wien 1976, Byzantina Vindobonensia 9

Cheynet J.-C., "Les Phocas", Dagron, G. – Mihăescu, H. (eds), Le traité sur la guérilla (De velitatione) de l’empereur Nicéphore Phocas (963-969), Paris 1986, 289-315

Cheynet J.-C., The Byzantine Aristocracy and its Military Function, Aldershot 2006, Variorum collected studies series 859

Lilie, R.-J. (ed.), Prosopographie der mittel-byzantinischen Zeit, Berlin – New York 1998-2000

Beaton R., "Cappadocians at court: Digenes and Timarion", Mullett, M. – Smythe, D. (eds), Alexios I Komnenos. Papers of the second Belfast Byzantine International Colloquium, 14-16 April 1989, Belfast 1996, Belfast Byzantine Texts and Translations, 4/1, 329-338

Cheynet J.-C., Vannier J.F., "Les Argyroi", Zbornik Radova Vizantoloskog, 40, 2003, 57-90

Cheynet J.-C., "Basil II and Asia Minor", Magdalino, P. (ed.), Byzantium in the Year 1000, Leyden – Boston 2003, The Medieval Mediterranean 45, 71-108

Cheynet J.-C., La société byzantine:, l’apport des sceaux, Paris 2008

Laiou A.E., "The general and the saint: Michael Maleinos and Nikephoros Phokas", Balard, M. et al. (eds), EUPSYCHIA. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler 2 vol., Paris 1998, Byzantina Sorbonensia 16, 399-412

Σαββίδης Α., "Ο βυζαντινο-αρμενικός οίκος Κουρκούα, 9ος-12ος αι.", Δελτίο Εραλδικής & Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, 8, 1990, 5-30

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>