Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Jews in Asia Minor (Byzantium)

Συγγραφή : Makripoulias Christos (26/3/2007)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Jews in Asia Minor (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7872>

Εβραίοι στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (6/2/2007 v.1) Jews in Asia Minor (Byzantium) (15/2/2007 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστοριών, Thurn, I. (ed.), Ioannis Skylitzae Synopsis Historiarum, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 5, Berlin – New York 1973

Βρυώνης Σ., Η παρακμή του μεσαιωνικού Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού, Αθήνα 2000, Γαλαταριώτου, Κ. (μτφρ.)

Foss C., Ephesus after Antiquity. A Late Αntique, Byzantine, and Turkish City, Cambridge Mass. – New York 1979

Reynolds J., Tannenbaum R., Jews and Godfearers at Aphrodisias, Cambridge 1987, Cambridge Philological Society Supplement 12

Trebilco P.R., Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge 1991, Society for New Testament Studies 69

Jacoby D., "What do we Learn about Byzantine Asia Minor from the Documents of the Cairo Genizah?", Λαμπάκης, Σ. (επιμ.), Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), ΙΒΕ/EIE - Κέντρο για Μελέτη Ελληνισμού Σπύρος Βρυώνης, Αθήνα 1998, Διεθνή Συμπόσια 6, 83-95

Starr J., The Jews in the Byzantine Empire 641-1204, Berlin – Amsterdam 1939, Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie 30

Bowman S.B., The Jews of Byzantium 1204-1453, Alabama 1985

Bowman S.B., "Jews", Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, 2, New York - Oxford 1991, 1040-1041

Ankori Z., Karaites in Byzantium. The Formative Years, 970-1100, New York – Jerusalem 1959

Bowman S.B., "Karaites", Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, 2, New York - Oxford 1991, 1106

Sharf A., Jews and other Minorities in Byzantium, Jerusalem 1995

Foss C., Byzantine and Turkish Sardis, Cambridge, Mass. – London 1976

Foss C., "The Cities of Pamphylia in the Byzantine Age", Foss, Cl. (επιμ.), Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor, Aldershot 1996, Variorum Reprints Collected Studies, IV, 1-62

Jacoby D., "The Jews of Constantinople and their Demographic Hinterland", C. Mango - G. Dagron (eds.), Constantinople and its Hinterland, Aldershot 1995, 221-232

Cameron A., "Byzantines and Jews: some recent work on early Byzantium", Byzantine and Modern Greek studies, 20, 1996, 2490274

Συνεχισταί Θεοφάνους, Χρονογραφία συγγραφείσα εκ προστάγματος Κωνσταντίνου του φιλοχρίστου και πορφυρογεννήτου δεσπότου, Bekker, I. (ed.), Theophanes Continuatus, Joannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1838

Ιωσήφ Γενέσιος, Βασιλείαι, Lesmüller-Werner, Α. – Thurn, Ι. (eds), Iosephi Genesii Regum Libri Quattuor, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 14, Berlin – New York 1978

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>