Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Iconoclasm in Asia Minor

Συγγραφή : Makripoulias Christos (26/3/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Iconoclasm in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7880>

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (6/2/2007 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (15/2/2006 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Gero S., Byzantine Iconoclasm during the Reign of Constantine V with particular attention to the oriental sources, Louvain 1977, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 384 = Subsidia 52

Θεοφάνης, Χρονογραφία, de Boor, C. (ed.), Theophanis Chronographia, Leipzig 1883

Underwood P. A., "The Evidence of Restorations in the Sanctuary Mosaics of the Church of the Dormition at Nicaea", Dumbarton Oaks Papers, 13, 1959, 235-242

Barber C., "The Koimesis Church, Nicaea. The limits of representation on the eve of Iconoclasm", Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 41, 1991, 43-60

Treadgold W.T., The Byzantine Revival 780-842, Stanford – California 1988

Kitzinger E., "The Cult of Image in the Age before Iconoclasm", Dumbarton Oaks Papers, 8, 1954, 83-150

Νικηφόρος Πατριάρχης, Ιστορία σύντομος, Mango, C. (ed.), Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 13, Washington, D.C. 1990

Gero S., Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with particular attention to the oriental sources, Louvain 1973, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 41

Bréhier L., La querelle des images, Paris 1904

Martin E. J., A History of the Iconoclastic Controversy, London 1930

Kaegi W.E., "The Byzantine Armies and Iconoclasm", Byzantinoslavica, 27, 1966, 48-70

Ostrogorsky G., "Les débuts de la querelle des images", Mélanges Charles Diehl, 1, Paris 1930, 233-255

Hollingsworth P.A., "Iconoclasm", Kazdhan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, 2, New York - Oxford 1991, 975-977

Haldon J.F., "Some Remarks on the Background to the Iconoclastic Controversy", Byzantinoslavica, 38, 1977, 161-184

Wortley J., "Iconoclasm and Leipsanoclasm: Leo III, Constantine V and the Relics", Byzantinische Forschungen, 8, 1982, 253-279

Brown P., "A Dark Age Crisis. Aspects of the Iconoclastic Controversy", The English Historical Review, 88, 1973, 1-34

Grabar A., L΄Iconoclasme byzantin. Dossier archéologique, Paris 1957, 2nd ed. 1984

Alexander P.J., "The Iconoclastic Council of St Sophia (815) and its Definition (Horos)", Dumbarton Oaks Papers, 7, 1953, 35-66

Alexander P.J., The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical policy and image worship in the Byzantine empire, Oxford 1958

Auzépy M.-F., "Les enjeux de l'Iconoclasme", Cristianità d'Occidente e Cristianità d'Oriente (s. VI-XI), Spoleto 2004, Settimane di studio sull'alto medioevo 51, 127-165

Auzépy M.-F., L'histoire des iconoclastes [Var. repr.], Paris 2007

Ostrogorsky G., Studien zur Geschichte des Byzantinischen Bilderstreites, Breslau 1929

Karlin-Hayter P., "A Byzantine politician monk: St. Theodore Stoudite", Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 44, 1994, 217-32

Karlin-Hayter P., "Iconoclasm", Mango, C. (ed.), The Oxford History of Byzantium, Oxford – New York 2002, 153-162

Brubaker L., "The artisanal production of second iconoclasm (815-843)", M. Kaplan (ed.), Monastères, images, pouvoirs et société à Byzance, Paris 2006, 135-52

Haldon J.F., Brubaker L., Byzantium in the Iconoclastic Era (ca. 680-850): The Sources. An annotated survey, Aldershot, Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs VII, 2001

Barber C., Figure and Likeness. On the Limits of Representation in Byzantine Iconoclasm, Princeton – Oxford 2002

Huxley G.L., "Hagiography and the First Byzantine Iconoclasm", Proceedings of the Royal, 80, 1980, 187-196

Bryer, A. – Herrin, J. (eds), Iconoclasm (Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975), Birmingham 1977, Centre for Byzantine Studies

Ladner G., "Origin and Significance of the Iconoclastic Controversy", Medieval Studies, 2, 1940, 127-149

Barnard L.W., The Graeco-Roman and Oriental Background of the Iconoclastic Controversy, Leiden 1974

Boespflug F. and Lossky N. (ed.), Nicée II, 787-1987: Douze siècles d'images religieuses, Paris 1987, (Actes du Colloque international, Collège de France, 1986)

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>