Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Forced Movement of the Mardaites, 688

Συγγραφή : Venetis Evangelos (31/10/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios (19/9/2008)

Για παραπομπή: Venetis Evangelos, "Forced Movement of the Mardaites, 688", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8026>

Μετοικεσία Μαρδαϊτών, 688 (15/7/2009 v.1) Forced Movement of the Mardaites, 688 (16/9/2010 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Treadgold W.T., A History of the Byzantine State and Society, Stanford 1997

Θεοφάνης, Χρονογραφία, de Boor, C. (ed.), Theophanis Chronographia, Leipzig 1883

Μιχαήλ ο Σύρος, Χρονικό, Chabot, J.B. (ed.), Chronique, Paris 1899-1910

Ahrweiler H., Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance au VIIe-XVe siècles, Paris 1966

Στράτος Α., Το Βυζάντιον στον Ζ΄ αιώνα 5, Αθήνα 1974

Άμαντος Κ., "Μαρδαΐται", Ελληνικά, 5, 1932, 130-136

Canard M., "Djaradjima", The Encyclopedia of Islam 2, Leiden - London 1965, 456-458

Hollingsworth P.A., "Mardaites", Kazhdan, A. (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium 2, New York - Oxford 1991, 1297

Μπαρτικιάν Χ.Μ., "Η λύση του αινίγματος των Μαρδαϊτών", Στράτου, Νία Α. (επιμ.), Βυζάντιον. Αφιέρωμα στον Ανδρέα Ν. Στράτο 1, Aθήνα 1986, 17-39

Treadgold W.T., "The Army in the Works of Constantine Porphyrogenitus", Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici, 29, 1992, 77-162

Νικηφόρος Πατριάρχης, Ιστορία σύντομος, Mango, C. (ed.), Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 13, Washington, D.C. 1990

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν, Moravcsik, G. – Jenkins, R.J.H. (eds), Constantine Porphyrogenitus. De Administrando Imperio, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 1, Washington, D.C. 1967

Al-Tabari, Ta'rikh al-Rusul wa-l-Muluk, Barth, J. et al. (eds), Leiden 1879-1901

Bury J.B., A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 AD to 800 AD), London 1889

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως, Reiske, J. (ed.), Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, 1, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1829

Adontz N., Armenia in the Period of Justinian, London 1970

Hitti Ph. K., The History of the Arabs, London 1974

Treadgold W.T., Byzantium and its Army (284-1081), Stanford 1995

Vasiliev A.A., History of the Byzantine Empire, Madison 1952

al-Balādhurī, Kitāb Futūh al-Buldān, Hitti, Ph.K. (ed.), The Origin of the Islamic State, Beirut 1966

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>