Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Trade with the East (Byzantium)

Συγγραφή : Dimitroukas Ioannis (28/11/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios

Για παραπομπή: Dimitroukas Ioannis, "Trade with the East (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8052>

Εμπόριο με την Ανατολή στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (6/3/2010 v.1) Trade with the East (Byzantium) (15/12/2011 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Canard M., Histoire de la dynastie des H'amdanides de Jazîra et de Syrie, Paris 1953, Publications de la Faculté des lettres d'Alger, 2. sér., t. 21

Brandes W., Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert, Amsterdam 1989, Berliner byzantinistische Arbeiten 56

Belke K., Mersich N., Paphlagonien und Honorias, Wien 1996, Tabula Imperii Byzantini 9

Bryer A.A.M., Winfield D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, 1 (With Maps and Plans by R. Anderson and Drawings by J. Winfield), Washington D.C. 1985, Dumbarton Oaks Studies 20

Bryer A.A.M., Winfield D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, 2 (With Maps and Plans by R. Anderson and Drawings by J. Winfield), Washington D.C. 1985, Dumbarton Oaks Studies 20

Hendy M.F., Studies in the Βyzantine Μonetary Εconomy c. 300-1450, Cambridge Mass. 1985

Hild F., Hellenkemper H., Kilikien und Isaurien, Wien 1990, Tabula Imperii Byzantini 5

Hild F., Restle M., Kappadokien. Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos, Wien 1981, TIB 2

Belke K., Restle M., Galatien und Lykaonien, Wien 1984, TIB 4

Ostrogorsky G., Iστορία του βυζαντινού κράτους, 1, Αθήνα 1978, Παναγόπουλος, Ι. (μτφρ.)

Belke K., Mersich N., Phrygien und Pisidien, Wien 1990, Tabula Imperii Byzantini 7

Dimitroukas I., Reisen und Verkehr im Byzantinischen Reich vom Anfang des 6. bis zur Mitte des 11. Jh.s, Αθήνα 1997

Ducellier A., Byzance et le monde orthodoxe, Paris 1992

Hild F., Das byzantinische Strassensystem in Kappadokien, Wien 1977, Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini 2

Koder J., Der Lebensraum der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriß ihres mittelalterlichen Staates im östlichen Mittelmeerraum. Nachdruck mit bibliographischen Nachträgen, Wien 2001, Byzantinische Geschichtsschreiber, Ergänzungsband 1

Manandian H.A., The Trade and Cities of Armenia in Relation to Ancient World Trade, Λισαβώνα 1965, translated from the Second Revised Edition by N.G. Garsoian

Marquart J., Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnographische und historisch– topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840-940), Leipzig 1903 (2nd ed. 1961)

Miquel A., La géographie humaine du monde musulman jusqu’ au milieu du 11e siècle. 2: Géographie arabe et représentation du monde: la terre et l’ étrenger, Paris-La Haye 1975, Civilisations et Sociétés 37

Miquel A., La géographie humaine du monde musulman jusqu’ au milieu du 11e siècle. 4: Les travaux et les jours, Paris 1988, Civilisations et Sociétés 78

Broughton T.R.S., "Roman Asia Minor, Communications", Frank, T., An Economic Survey of Ancient Rome v.4, New Jersey 1959, 857-868

Balard M., "Persien (wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen mit Byzanz und dem Westen)", Lexikon des Mittelalters 6, Münich, Zürich 1993, στήλες 1898-1900

Canard M., "Les relations politiques et sociales entre Byzance et les Arabes", Dumbarton Oaks Paper, 18, 1964, 35-56

Jacoby D., "What do we Learn about Byzantine Asia Minor from the Documents of the Cairo Genizah?", Λαμπάκης, Σ. (επιμ.), Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), ΙΒΕ/EIE - Κέντρο για Μελέτη Ελληνισμού Σπύρος Βρυώνης, Αθήνα 1998, Διεθνή Συμπόσια 6, 83-95

Πασχάλης Α.Ν., "Το εμπόριο των αρωμάτων και των αρωματικών φυτών στο Βυζάντιο", Πολιτιστικό-Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Παραδοσιακές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησής τους. Ζ΄ τριήμερο εργασίας, Κύπρος, Παραλίμνι, 21-25 Μαρτίου 1997, Αθήνα 2001, 138-152

Schreiner P., "Handel (Byzantinischer Bereich)", Lexikon des Mittelaters v.4, München 1989, στ. 1898-1901

Tomaschek W., Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Wien 1886, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter v.113

Vasiliev A.A., Byzance et les Arabes, 2 La dynastie Macédonienne (867-959). Extraits de sources arabes, Bruxelles 1950, Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae 2/2, Grégoire, H. – Canard, M. (trans.)

Hild, F. - Hellenkemper, H. (ed.), Lykien und Pamphylien, Wien 2004, TIB 8

Haussig H.W., Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraße in vorislamischer Zeit, Darmstadt 1983, Grundzüge 49

Haussig H.W., Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraße in islamischer Zeit, Darmastadt 1988, Grundzüge 73

Laiou A.E., "Exchange and Trade, Seventh-Twelfth Centuries", Laiou, A.E. (ed.), The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C. 2002, 689-762

Lombard M., L’ Islam dans sa première grandeur (VIIIe-XIe siècle), Paris 1973

Lopez R., "The Role of the Trade in the Economic Readjustment of Byzantium in the Seventh Century", Dumbarton Oaks Paper, 13, 69-85

Pigulewskaja N., Byzanz auf den Wegen nach Indien. Aus der Geschichte des byzantinischen Handels mit dem Orient vom 4. bis 6. Jahrhundert, Berlin, Amsterdam 1969, Berliner Byzantinistische Arbeiten 36

Vryonis S., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley – Los Angeles – London 1971

Συνέλλη Κ., Οι διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου και Περσίας έως τον ΣΤ΄ αιώνα, Αθήνα 1986, Ιστορικές Μονογραφίες 1

Γερολυμάτου Μ., "Εμπορική δραστηριότητα κατά τους σκοτεινούς αιώνες", Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.), Αθήνα 2001, ΕΙΕ/ΚΒΕ, Διεθνή Συμπόσια 9 , 347-364

Οικονομίδης N., "Πόλεις-Commercia στην Μικρά Ασία του 10ου αιώνα", Λαμπάκης, Σ. (επιμ.), Η Βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), ΙΒΕ/EIE - Κέντρο για Μελέτη Ελληνισμού Σπύρος Βρυώνης, Αθήνα 1998, Διεθνή Συμπόσια 6, 67-72

Oikonomidès N., "Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarii", Dumbarton Oaks Paper, 40, 1986, 33-53

Goitein S.D., "A Letter from Seleucia (Cilicia), dated 21 July 1137", Speculum, 39, 1964, 298-305

Oikonomidès N., "Le marchand byzantin des provinces", Centro italiano di studi sull alto Medioevo (ed.), SCIAM 40: Mercati et mercanti nell’ alto medioevo: L’ area euroasiatica e l’ area mediterranea (Spoleto 23-29 Απριλίου 1992),, Presso la sede del Centro, Spoleto 1993, 633-665

Oikonomidès N., "Un vaste atelier: artisans et marchands", Ducellier, A. – Balard, M. (eds), Constantinople, 1054-1261.Tête de la chrétiente, proie des Latins, capitale grecque, Paris 1996, 104-135

Patlagean E., "Byzance et les marches du grand commerce vers 830-vers 1030. Entre Pirenne et Polanyi", SCIAM 40: Mercati et mercanti nell’ alto medioevo: L’ area euroasiatica e l’ area mediterranea (Spoleto 23-29 Απριλίου 1992), Spoleto 1993, 587-632

Vryonis S., "Travellers as a Source for the Societies of the Middle East: 900-1600", Laiou-Thomadakis, A.E. (ed.), Essays in Honor of P. Charanis, New Brunswick, New Jersey 1980, 284-311

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>