Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Themes

Συγγραφή : Stouraitis Ioannis (25/7/2005)
Μετάφραση : Korka Archonti , Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Stouraitis Ioannis, "Themes",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8451>

Θέματα (23/1/2006 v.1) Themes (15/2/2007 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Treadgold W.T., A History of the Byzantine State and Society, Stanford 1997

Lilie R.J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert, München 1976, Miscellanea Byzantina Monacensia 22

Ostrogorsky G., Geschichte des Byzantinischen Staates, München 1952, ανατ. 1963

Bury J.B., Α History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A.D. 802-867), London 1912

Haldon J.F., Byzantine Praetorians. An Administrative, Institutional and Social Survey of the Opsikion and Tagmata, c. 580-900, Bonn 1984, Ποικίλα Βυζαντινά 3

Haldon J.F., Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture, Cambridge 1991

Haldon J.F., Recruitment and conscription in the byzantine Army c. 550-950, Wien 1979

Haldon J.F., Warfare, State and Society, in the Byzantine World 565-1204, London 1999

Haussig H.W., Die Anfänge der Themenordnung, Frankfurt 1957

Hendy M.F., Studies in the Βyzantine Μonetary Εconomy c. 300-1450, Cambridge Mass. 1985

Kaplan M., Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle. Propriété et exploitation du sol, Paris 1992

Karayannopulos I., Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung, München 1959

Kühn H.J., Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert, Wien 1991

Lemerle P., The Agrarian History of Byzantium, from the origins to the twelfth century. The sources and problems, Galway 1970

Pertusi A., La Formation des thèmes byzantines, Munich 1958

Γρηγορίου-Ιωαννίδου Μ., Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού, Θεσσαλονίκη 1985

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., "Η ανόρθωση", Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Η΄, Αθήνα 1979, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους, Θεσσαλονίκη 1992

Kaegi W.E., "Some reconsiderations on the themes (7th-9th centuries)", Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft, 16, 1967, 39-53

Fine J.V.A., "Basil II and the decline of the Theme System", Studia slavico-byzantina et medievalia Europensia, Ι, 1989, 44-47

Howard-Johnston J.D., "Thema", Moffatt, A. (ed.), Maistor. Classical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning, Canberra 1984, Byz. Australensia 5, 189-197

Svoronos J.N., "Société et organisation intérieure dans l’ empire byzantin au XIe siècle: les principaux problèmes", Etudes sur l’ organisation intérieure, la société et l’ économie de l’ Empire byzantin, London 1973, Variorum Reprints ΙΧ, 1-17

Dölger F., "Zur Ableitung des byzantinischen Verwaltungsterminus θέμα", Historia, 4, 1955, 189-198

Haldon J.F., "Military service, military lands and the status of soldiers: current problems and interpretations", Dumbarton Oaks Papers, 47, 1993, 1-67

Kazhdan A., "Theme", The Oxford Dictionary of Byzantium 3, Oxford – New York 1991, 2034-2035

Koder J., "Zur Bedeutungsentwicklung des byzantinischen Terminus Thema", Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 40, 1990, 155–165

Lilie R.J., "'Thrakien' und 'Thrakesion'. Zur byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. Jahrhunderts", Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 26, 1977, 7-47

Lilie R.J., "Die zweihundertjährige Reform. Zu den Anfängen der Themenorganisation im 7. und 8. Jahrhundert", Byzantinoslavica, 45, 1984, 26-39

Ostrogorsky G., "Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsgrundlagen des byzantinischen Reiches", Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 22, 1929, 129-143

Pertusi A., "Nuova ipotesi sull’ origine dei 'temi' bizantini", Aevum, 28, 1954, 126-150

Κυριακίδης Σ., "Προσθήκη εις τα περί της ετυμολογίας και σημασίας της βυζαντινής λέξεως ΘΕΜΑ", Ελληνικά, 13, 1954, 339

Κυριακίδης Σ., "Πώς η λέξις θέμα έφθασεν εις την σημασίαν της στρατιωτικής περιοχής", Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 23, 1953, 392-394

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>