Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

State of the Paulicians

Συγγραφή : Makripoulias Christos (30/1/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "State of the Paulicians",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9146>

Παυλικιανών Κράτος (7/3/2007 v.1) State of the Paulicians (15/2/2007 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστοριών, Thurn, I. (ed.), Ioannis Skylitzae Synopsis Historiarum, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 5, Berlin – New York 1973

Hild F., Restle M., Kappadokien. Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos, Wien 1981, TIB 2

Αναστασίου Ι.Ε., Οι Παυλικιανοί. Η ιστορία και η διδασκαλία των από της εμφανίσεως μέχρι των νεωτέρων χρόνων, Αθήνα 1959

Χριστοφιλοπούλου Α., Βυζαντινή Ιστορία 2:1, Θεσσαλονίκη 1993

Garsoïan N., The Paulician Heresy. A Study of the Origin and Development of Paulicianism in Armenia and the Eastern Provinces of the Byzantine Empire, The Hague – Paris 1967

Ostrogorsky G., Iστορία του βυζαντινού κράτους 2, Aθήνα 1979, Παναγόπουλος, I. (μτφρ.)

Runciman S., The Medieval Manichee. A Study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge 1947

Grégoire H., "Sur l’histoire des Pauliciens", Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, 22, 1936, 224-226

Lemerle P., "L΄histoire des Pauliciens d’Asie Mineure d’après les sources grecques", Travaux et Mémoires, 5, 1973, 1-144

Loos M., "Deux contributions à l’histoire des Pauliciens I: À propos des sources grecques reflétant des Pauliciens", Byzantinoslavica, 17, 1956, 19-57

Ludwig C., "Wer hat was in welcher Absicht wie beschrieben? Bemerkungen zur Historia des Petros Sikeliotes über die Paulikianer", Berger, Α. et al. (eds), Varia II, Bonn 1987, ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 6, 149-227

Haldon J.F., The Byzantine Wars, Stroud 2001

Foss C., "Tephrike", A. Kazhdan (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium 3, New York – Oxford 1991, 2025

Garsoïan N., "Chrysocheir", Kazhdan, A. (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium 1, New York – Oxford 1991, 452-453

Garsoïan N., "Karbeas", The Oxford Dictionary of Byzantium 2, New York – Oxford 1991, 1107

Συμεών Μάγιστρος, Χρονικόν, Wahlgren, S. (ed.), Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 44:1, Berlin – New York 2006

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>