Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Iconoclasm in Asia Minor

Συγγραφή : Makripoulias Christos (26/3/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Iconoclasm in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7880>

Εικονομαχία στη Μ. Ασία (6/2/2007 v.1) Iconoclasm in Asia Minor (15/2/2006 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

caliph
The supreme religious and political authority of Muslims, considered successor of Muhammad (Arabic: khalifa = deputy). He was the head of the Caliphate, the religious state of the Arabs.

comes
1. A title in the Roman and the Byzantine Empires, designating an official with political but mostly military jurisdiction. Especially the comes Orientis held the position corresponding to that of a vicar in Early Byzantine period. In the years of Justinian I, the comes in head of wider provinces assumed political and military powers, while in the Middle Byzantine period the Opsikion theme was one of the few themes which was the jurisdiction of a comes instead of a strategos.2. A nobility title in medieval Europe.

monophysitism
A Christian heresy which developed in the 5th cent. Contrary to the orthodox dogmas, it argued that Christ did not possess two natures, but only one – a human nature. This heresy became widespread in the eastern provinces of the Byzantine Empire (mainly in Egypt) and in Armenia.

monotheletism
Doctrine developed in the 7th century by Patriarch Sergios, who wanted to reconcile the Orthodox with the monophysites of the Byzantine Empire. Monothelitism supported that Jesus had two natures but only one will. Despite the efforts of Emperor Herakleios (610-641) to impose the new doctrine, monothelitism, was renounced as a heresy in 680.

strategos ("general")
During the Roman period his duties were mainly political. Οffice of the Byzantine state´s provincial administration. At first the title was given to the military and political administrator of the themes, namely of the big geographic and administrative unities of the Byzantine empire. Gradually the title lost its power and, already in the 11th century, strategoi were turned to simple commanders of military units, responsible for the defence of a region.

tagmata (pl.)
Military units stationed in Constantinople and its outskirts during the Middle Byzantine period. The most important tagmata were that of the Scholae, the Excubitors (these originated from respective units of the Early Byzantine period and were organized into an imperial guard and a central strike force by Constantine V), the Vigilia (established by Irene the Athenian) and the Hikanatoi (established by Nicephorus I).

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>