Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Battle of Mantzikert, 1071

Συγγραφή : Markouris Yannis (16/10/2003)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon (18/8/2008)

Για παραπομπή: Markouris Yannis, "Battle of Mantzikert, 1071", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7924>

Μάχη Μαντζικέρτ, 1071 (23/7/2008 v.1) Battle of Mantzikert, 1071 (15/2/2006 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

augusta
A formal title bestowed by an emperor on his wife, the empress, frequently after the birth of a son and heir. Rarely and extraordinary the title was bestowed on distinguished personages who belong to the emperor’s family.

caesar
In the Roman Empire the title of Caesar was given to the Emperor. From the reign of Diocletian (284-305) on this title was conferred on the young co-emperor. This was also the highest title on the hierarchy of the Byzantine court. In the 8th c. the title of Caesar was usually given to the successor of the throne. In the late 11th c. this office was downgraded and from the 14th c. on it was mainly conferred on foreign princes.

caliph
The supreme religious and political authority of Muslims, considered successor of Muhammad (Arabic: khalifa = deputy). He was the head of the Caliphate, the religious state of the Arabs.

katepano
(from "epano","above") Governor of a katepania. Title that from the end of the 10th century characterized the commanders of large provinces as Italy or Mesopotamia and from the 11th century, it was used also in the regions of Bulgaria, Antioch etc.

magistros
Higher office that Philotheos in his Kletorologion places above the anthypatos. This title lost its importance from the 10th century and gradually disappeared - most probably in the middle of the 12th century.

strategos ("general")
During the Roman period his duties were mainly political. Οffice of the Byzantine state´s provincial administration. At first the title was given to the military and political administrator of the themes, namely of the big geographic and administrative unities of the Byzantine empire. Gradually the title lost its power and, already in the 11th century, strategoi were turned to simple commanders of military units, responsible for the defence of a region.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>