Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of Nicomedia

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (7/6/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of Nicomedia",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8850>

Νομισματοκοπείο Νικομήδειας (20/7/2011 v.1) Mint of Nicomedia (15/9/2011 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

Decanummium, pl. -a
Copper coin worth 10 nummi.

Eikosanummium, pl. -a (20 nummi)
Copper coin worth 20 nummi, also known as half follis.

follis
(pl. folles) A Latin word originally meaning a purse, but used in the Byzantine period for the largest denomination of copper coin, initially worth 40 nummi.

indiction
A 15-year cycle according to which a year was assigned in the Middle Ages. Initially it denoted an extraordinary agricultural tax; later on (under Constantine I) it was a tax of which the amount remained unchanged during a 15-year cycle. It gradually acquired a chronological meaning, which it kept even after the tax ceased to exist. The chronological system based on indictions became mandatory under Justinian I. The system was not absolutely precise, since it was the years of the indiction that were reckoned (first indiction, second indiction and so on, until the fifteenth), while the cycles themselves were not numbered.

mint-mark
Letters or symbols placed on a coin to indicate where it was struck. In the Byzantine period they are usually a shortened version of the mint name.

nummus
A Latin term meaning originally ‘coin’. In the Early Byzantine period the term was normally applied to the smallest copper coin, 1/40th of the follis, which served as the base of the accounting system.

obverse
The face of the coin which bears the more important device. Due to ambiguities that sometimes exist, many numismatists prefer to use the term for the side struck by the lower (anvil) die.

officina mark
Letters or symbols placed on a coin to indicate the workshop (officina), where it was struck.

pentanummium, pl. -a
Bronze or copper coin worth 5 nummi.

subsidiary mark
Symbol (asterisk, stigma etc) placed on a coin and changed periodically. This mark is concerning the organization of production of mint.

Triakontanummium, pl. -a (30 nummi)
Copper coin worth 30 nummi.

workshop (officina)
Subdivision of a Roman or Byzantine mint.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>