Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αυλός

Συγγραφή : Δίπλα Ανθή (17/5/2001)

Για παραπομπή: Δίπλα Ανθή, «Αυλός», 2001,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3847>

Αυλός (6/2/2008 v.1) Aulos (8/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισήχθη πιθανώς από τη Μικρά Ασία. Φέρεται ως εφεύρεση του Φρύγα Υάγνιδος ή της θεάς Αθηνάς. Παιζόταν πάντοτε σε ζεύγος. Παραμένει άδηλο αν οι δύο αυλοί έπαιζαν την ίδια μελωδία. Με τις βελτιώσεις που επέφερε τον 5ο αι. π.Χ. η θηβαϊκή σχολή ο αυλός μπορούσε να αποδώσει όλες τις αρμονίες. Χρειαζόταν δεξιοτεχνικό παίξιμο από επαγγελματίες. Μνημονεύονται πολλά είδη αυλού. Αποτελούσε απαραίτητο μέρος κοινωνικών εκδηλώσεων, αλλά όχι και της μουσικής εκπαίδευσης των νέων.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>