Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Eleni Sarantova

Author(s) : Selekou Olympia (12/3/2007)
Translation : Nakas Ioannis

For citation: Selekou Olympia, "Eleni Sarantova",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Black Sea
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11893>

Ελένη Σαραντόβα (12/5/2008 v.1) Eleni Sarantova (5/25/2009 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Mosxouri J.B., Greki v istorii Sevastopolja, Sevastopol 2005

Dousi G., "Zapiska ob amazonskoe rote", Moskvitjanin, 1, 1844

Eshipov G., "Amazonskaja rota pri Ekaterina II", Istoritsheski vestnik, 23:2, 1886, 72-75

Kibovski A., "Amazonskaja rota. 1787", Tcheingaouz, 6:1, 1997

Greki v istorii Krima. Kratkii biographitcheskii spravotchnik, Simpheropol 2000

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>