Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Константин XI Палеолог

Συγγραφή : Radic Radivoj (8/5/2008)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, "Константин XI Палеолог", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11916>

Константин XI Палеолог (11/1/2008 v.1) Constantine XI Palaiologos (11/2/2009 v.1) Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Λάμπρος, Σ.Π., Αι εικόνες Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, Νέος Ελληνομνήμων 3 (1906) σ. 229-242.

Λάμπρος, Σ.Π., Νέαι εικόνες Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, Νέος Ελληνομνήμων 4 (1907) σ. 238-240.

Λάμπρος, Σ.Π., Λεύκωμα βυζαντινών αυτοκρατόρων (Αθήνα 1932).

Spatharakis, I., The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts (Byzantina Neerlandica 6) (Leiden 1976).

Head, C., Imperial Byzantine Portraits. A Verbal and Graphic Gallery (New Rochelle, New York 1982).

Wroth, W., Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in British Museum, II (London 1908).

Whitting, P., Byzantine Coins (London 1973).

Sear, D., Byzantine Coins and their Values (London 1974).

Bendall, S. – Donald, P.J., The Latter Palaeologan Coinage, 1282-1453 (London 1978).

Grierson, Ph., Byzantine Coins (London 1982).

Bendall, S., A Private Collection of Palaeologan Coinage (Wolverhampton 1988).

Grierson, Ph., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, V-1, V-2 (Washington 1999).

Zacos, G. – Veglery A., Byzantine Lead Seals, I-1 (Basel 1972).

Laurent, V., Le corpus des sceaux de ľempire byzantin, t.II : Ľ administration centrale (Paris 1981).

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>