Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Константин XI Палеолог

Συγγραφή : Radic Radivoj (8/5/2008)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, "Константин XI Палеолог", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11916>

Константин XI Палеолог (11/1/2008 v.1) Constantine XI Palaiologos (11/2/2009 v.1) Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Setton K.M., The Papacy and the Levant (1204-1571), 1: The Thirteenth and Fourteenth Centuries, Philadelphia 1976

Papadopulos A., Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259-1453, München 1938

Zakythinos D., Crise monétaire et crise économique à Byzance du XIIIe au XVe siècle, Athènes 1948

Χριστοφιλοπούλου Α., Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος, Αθήνα 1956

Ferjančić B., "Savladarstvo u doba Paleologa", Zbornik radova Vizantološkog instituta, 24-25, 1986, 307-384

Zakythinos D., Le despotat grec de Morée. Histoire politique, I, Paris 1932· επαν. Variorum Reprints, επιμ. Ch. Maltézou, London 1975

Barker W.J., Manuel II Palaeologus (1391-1425). A Study in Late Byzantine Statesmanship, New Brunswick – New Jersey 1969

Vryonis S., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley – Los Angeles – London 1971

Runciman S., The Fall of Constantinople, 1453, Cambridge 1965

Ferjančić B., "Medjusobni sukobi poslednjih Paleologa (1425-1449)", Zbornik radova Vizantološkog instituta, 16, 1975, 131-160

Caroll M., "Constantine XI Palaeologus: Some Problems of Image", A. Moffatt, Maistor: Classical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert Browning, Canberra 1984, 329-343

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>