Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Byzantine army in Asia Minor

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (18/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Byzantine army in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12467>

L'armée byzantine en Asie Mineure (10/4/2009 v.1) Βυζαντινός στρατός στη Μικρά Ασία (10/4/2009 v.1) Byzantine army in Asia Minor (10/4/2009 v.1) 

Πηγές

 

Λέων ΣΤ΄, Τακτικά, in J. P. Migne (ed.), Patrologia Graeca 107, col. 669‑1120.

Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises on imperial military Expeditions, ed., trans. J. Haldon (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Vindobonensis 28 (Wien 1990).

Dagron G. – Mihàescu H., Le traité sur la guérilla (De velitatione) de lʹempereur Nicéphore Phocas (Paris 1986).

Dennis, G. T., Three byzantine military treatises (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Washingtoniensis 9 (Washington D.C. 1985).

Vasiliev, A. A., Byzance et les Arabes, 1: La dynastie dʹAmorium (820867) (Corpus bruxellense historiae byzantinae 1 Bruxelles 1935).

Vasiliev, A. A. Byzance et les Arabes, 2.1: La dynastie macédonienne (867959), France translation M. Canard (Corpus Bruxellense historiae Byzantinae 2.1, Bruxelles 1968).

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>