Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Administrative system in byzantine Asia Minor

Συγγραφή : Cheynet Jean-Claude (20/8/2008)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Cheynet Jean-Claude, "Administrative system in byzantine Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12539>

Administration de l'Asie Mineure byzantine (20/11/2011 v.1) Διοικητική οργάνωση της βυζαντινής Μικράς Ασίας (12/6/2008 v.1) Administrative system in byzantine Asia Minor (11/11/2011 v.1) 

Πηγές

 

Costantino Porfirogenito, De thematibus, éd. A. Pertusi (Vatican 1952).

N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire (Le monde byzantin, Paris 1972).

I trattati con Bizanzio, 992-1198, éd. Pozza - G. Ravegnani (Venise 1993).

A. Carile, Partitio terrarum imperii Romanie, Studi Veneziani 7 (1965) pp. 125-305.

From the many collections of sources that could prove of use here, we cite the publication of seals by Dumbarton Oaks, which includes brief but precise notes on the places mentioned:
Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, v. 2, South of the Balkans, the Islands, South of Asia Minor(Washington DC 1994) ; v. 3, West, Northwest, and Central Asia Minor and the Orient (Washington DC 1996) ; v. 4, The East, éd. E. McGeer, J. Nesbitt et N. Oikonomides (Washington DC 2001) ; v. 5, The East continued, Constantinople and Environs, Unknown Locations, Addenda, Uncertain Readings, ed. E. McGeer, J. Nesbitt and N. Oikonomides (Washington DC 2005).

J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, texte critique, introduction et notes (Paris 1981).

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>