Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Akritai

Συγγραφή : Makripoulias Christos (25/1/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Akritai",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7140>

Ακρίτες (6/3/2007 v.1) Akritai (15/2/2006 v.1) 

Πηγές

 

Constantine Porphyrogenetos, De cerimoniis aulae byzantinae, ed. I. I. Reiske, Constantini Porphyrogeniti De cerimoniis aulae byzantinae. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonn 1829).

Περί Παραδρομής Πολέμου («Skirmishing»), ed. G. T. Dennis, Three Byzantine Military Treatises. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 25 (Washington 1985).

Περί Καταστάσεως Απλήκτου («Campain organisation and Tactics»), ed. G. T. Dennis, Three Byzantine Military Treatises. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 25 (Washington 1985).

Kekaumenos, Strategicon, ed. B. Wassiliewsky – V. Jernstedt, Cecaumeni Strategicon (St. Petersburg 1896).

George Pachymeres, Syngrafikai Historiai, ed. A. Failler, Georges Pachymères, Relations historiques 1. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 14.1 (Paris 1984).

Nikephoros Gregoras, Historia Byzantina, ed. I. Bekker, Nicephori Gregorae Historia Byzantina 3. Corpus Scriptorum Hstoriae Byzantinae (Bonn 1855).

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>