Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mardaites in Asia Minor

Συγγραφή : Makripoulias Christos (13/12/2005)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Mardaites in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7807>

Μαρδαΐτες στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (5/3/2007 v.1) Mardaites in Asia Minor (15/2/2006 v.1) 

Πηγές

 

Θεοφάνης, Χρονογραφα, de Boor, C. (ed.), Theophanis Chronographia (Leipzig 1883).

Νικηφόρος Πατριάρχης, Ιστορα Σντομος, Mango, C. (ed.), Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 13 (Washington 1990).

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Προς τον διον υιν Ρωμανν, Moravcsik, G. – Jenkins, R.J.H. (ed.), Constantine Porphyrogenitus, De

Administrando Imperio2. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 1 (Washington 1967).

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, κθεσις της βασιλεου τξεως, Reiske, I.I. (ed.), Constantini Porphyrogeniti De cerimoniis aulae byzantinae (Bonn 1829).

Συνεχιστής Θεοφάνους, Bekker, I. (ed.), Theophanes Continuatus. Corpus Scriptorum historiae Byzantinae (Bonn 1838).
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>