Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

State of the Paulicians

Συγγραφή : Makripoulias Christos (30/1/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "State of the Paulicians",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9146>

Παυλικιανών Κράτος (7/3/2007 v.1) State of the Paulicians (15/2/2007 v.1) 

Πηγές

 

Πέτρος Σικελιώτης, Ιστορία, Astruc, Ch. et. al. (ed.), “Les sources grecques pour l’histoire des Pauliciens d’Asie Mineure”, Travaux et Mémoires 4 (1970), pp. 3-183.

Φώτιος Πατριάρχης, Διήγησις της νεοφανούς των Μανιχαίων αναβλαστάσεως, Astruc, Ch. (ed.) et. al., “Les sources grecques pour l’histoire des Pauliciens d’Asie Mineure”, Travaux et Mémoires 4 (1970), pp. 3-183.

Ιωσήφ Γενέσιος, Βασιλειών Ιστορίαι, Lesmüller-Werner, A. – Thurn, I. (ed.), Josephi Genesii Regum Libri Quattuor (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis 14, Berlin 1978).

Συνεχιστής Θεοφάνους, Χρονογραφία, I. Bekker (ed.) Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus (Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonn 1838), σελ. 1-481.

Συμεών Μάγιστρος, Χρονικόν, Wahlgren, S. (ed.), Symeonis Magistri et Logothetae Chronicon (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis 44/1, Berlin - New York 2006).

Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστοριών, Thurn, I. (ed.), Iohannis Scylitzae Synopsis Historiarum. (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis 5, Berlin - New York 1973).

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>