Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Akritai

Συγγραφή : Makripoulias Christos (25/1/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Akritai",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7140>

Ακρίτες (6/3/2007 v.1) Akritai (15/2/2006 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Lilie R.J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert, München 1976, Miscellanea Byzantina Monacensia 22

Toynbee A., Constantine Porphyrogenitus and his World, OUP, London – New York – Toronto 1973

Haldon J.F., Warfare, State and Society, in the Byzantine World 565-1204, London 1999

Canard M., "Byzantium and the Muslim World to the Middle of the Eleventh Century", The Cambridge Medieval History, 4:1, Cambridge 1966, 696-735

Bartusis M.C., The Late Byzantine Army. Arms and Society 1204-1453, Philadelphia 1992

Winfield D., Foss C., Byzantine Fortifications. An Introduction, Pretoria 1986

Southern P., Dixon Karen R., The Late Roman Army, London 1996

Ahrweiler H., "L’Asie Mineure et les invasions arabes (VIIè - IXè siècles)", Revue Historique, 227, 1962, 1-32

Cappel A.J., "Akritai", The Oxford Dictionary of Byzantium 1, New York – Oxford 1991, 47

Cappel A.J., "Apelatai", The Oxford Dictionary of Byzantium 1, New York – Oxford 1991, 127-128

Haldon J.F., Kennedy H., "The Arab-Byzantine Frontier in the Eighth and Ninth Centuries", Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta, 19, 1980, 79-116

Hopwood K.R., "The Byzantine–Turkish Frontier c. 1250-1300", M. Köhbach, Gisela Prochaska-Eisl, Claudia Römer, Acta Viennensia Ottomanica: Akten des 13. CIEPO-Symposiums, Wien 1999, 153-161

Oikonomides N., "L’épopée de Digènes et la frontière orientale de Byzance aux Xe et XIe siècles", Travaux et Mémoires, 7, 1979, 375-397

Pertusi A., "Tra storia e leggenda: Akritai e Ghâzi sulla frontiera orientale di Bisanzio", Actes de XIVe Congrès International des Etudes Byzantines 1, (Bucharest 1972, 237-283

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>