Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Battle of Mantzikert, 1071

Συγγραφή : Markouris Yannis (16/10/2003)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon (18/8/2008)

Για παραπομπή: Markouris Yannis, "Battle of Mantzikert, 1071", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7924>

Μάχη Μαντζικέρτ, 1071 (23/7/2008 v.1) Battle of Mantzikert, 1071 (15/2/2006 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Canard M., "La campagne arménienne du sultan Saljuqide Alp Arslan et la prise d’Ani en 1064", Revue des Etudes Armeniennes, 2, 1965, 239-259

Χριστοφιλοπούλου Α., Βυζαντινή Ιστορία 2.2, Θεσσαλονίκη 1997

Μιχαήλ Ατταλειάτης, Ιστορία, Bekker, I. (ed.), Michaelis Attaliotae Historia, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1853

Συνεχιστής Ιωάννου Σκυλίτζη, Χρονογραφία, Τσολάκης, Ε. (επιμ.), Η Συνέχεια της Χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτζη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 105, Θεσσαλονίκη 1968

Ιωάννης Ζωναράς, Επιτομή Ιστοριών, Büttner-Wobst, T. (ed.), Ioannis Zonarae epitomae historiarum libri XVIII 1-3, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1841-1897

Ostrogorsky G., Iστορία του βυζαντινού κράτους 2, Aθήνα 1979, Παναγόπουλος, I. (μτφρ.)

Haldon J.F., The Byzantine Wars, Stroud 2001

Cahen C., "La première pénétration turque en Asie Mineure (seconde moitié du XIe siècle)", Byzantion, 18, 1946-1948, 5-67

Kaegi W.E., "The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia", Speculum, 39, 1964, 96-108

Angold M., Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια πολιτική ιστορία, Αθήνα 1997, Καργιαννιώτη, Ε. (μτφρ.)

Νικηφόρος Βρυέννιος, Ύλη Ιστορίας, Gautier, P. (ed.), Nicéphore Bryennios, Histoire, Corpus Fontium Historiae Byzantinae 9, Bruxelles 1975

Καραγιαννόπουλος Ι.Ε., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους 2, Θεσσαλονίκη 1993

Cheynet J.-C., "Mantzikert: Un désastre militaire?", Byzantion, 50, 1980, 410-438

Friendly A., The Dreadful Day. The Battle of Manzikert, 1071, London 1982

Cahen C., "La campagne de Mantzikert d'après les sources musulmanes", Byzantion, 9, 1934, 613-642

Janssens E., "La bataille de Manzikert (1071) selon Michel Attaliatès", Annuaire de l’Institut de Philologie, 20, 1973, 291-304

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>