Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Akritai

Συγγραφή : Makripoulias Christos (25/1/2007)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Akritai",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7140>

Ακρίτες (6/3/2007 v.1) Akritai (15/2/2006 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

doukas (lat. dux)
Antiquity: Roman military commander who, in some provinces, combined military and civil functions.Buzantium: a higher military officer. From the second half of the 10th c. the title indicates the military comander of a larger district. After the 12th c., doukes were called the governors of small themes.

kaminoviglion
A watch-tower where fire or smoke signals were used to provide early warning on incoming raids.

kleisourarch
(and kleisouriarch) a Byzantine term denoting the commander of a kleisoura or a kleisarchy. These were military units responsible for the defence of mountain passes; the term is also used to desifnate an administrative unit smaller than the theme.

pronoia
("care", "forethought") An institution that goes back to the 11th century. It refers to estates granted to a prominent military official or to the Church; it also designates in general the right of an individual of areligious foundation to receive directly from citizens of farmers whatever dues they would normally be obliged to pay to the state. The holder of a pronoia was called pronoiarios. The pronoiai could not be inherited by the family of military officials after their death, while when a donation was made to the Church, the pronoia was considered full and permanent.

strategos ("general")
During the Roman period his duties were mainly political. Οffice of the Byzantine state´s provincial administration. At first the title was given to the military and political administrator of the themes, namely of the big geographic and administrative unities of the Byzantine empire. Gradually the title lost its power and, already in the 11th century, strategoi were turned to simple commanders of military units, responsible for the defence of a region.

tourmarch
Civilian and military commander of a tourma, subdivision of a theme.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>