Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Byzantine Roads in Asia Minor

Author(s) : Dimitroukas Ioannis (2/20/2003)
Translation : Loumakis Spyridon (8/18/2008)

For citation: Dimitroukas Ioannis, "Byzantine Roads in Asia Minor", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8622>

Οδικό Δίκτυο στη Μ. Ασία (Βυζάντιο) (12/15/2009 v.1) Byzantine Roads in Asia Minor (12/15/2011 v.1) 

Auxiliary Catalogues

 

Routes in Asia Minor

Ephesus, Magnesia, Tralles, Laodikeia, Apameia, Philomelion, Caesarea or Ancyra

Chalcedon, Dakibyza, Nikomedeia, Eribolos, Praenetos, Helenopolis, Pylai

Eribolos, Latomion, Myrokopion, Herakleion

Eribolos, Nicaea, Prousa

Nicaea, Ancyra, Aspona, Koloneia, Podandos

Nicaea/Prousa, Dorylaion, Nakoleia, Amorion, Laodikeia Kekaumene, Ikonion, Heracleia, Podandos, Cilikian Gates, Tarsos, Antioch

Nicaea/Prousa, Kotyaion, Philomelion, Laodikeia Kekaumene, Ikonion, Heracleia, Podandos, Cilician Gates, Tarsos, Antioch

Ikonion, Lystra, Leontopolis, Germanikoupolis, Anemourion

Ikonion, Laranda, Korykos, Tarsos, Mopsuestia, Seleukeia, Pompeiopolis

Ikonion, Ad Fines, Tetrapyrgia, Pompeiopolis

Ikonion, Philomelion

Ikonion, Amorion

Ancyra, Parnassos, Nyssa, Caesarea, Melitene

Ancyra, Saniana, castle of Semalouos, station Aquae Saravenae, Caesarea, Melitene

Ancyra, Tabia, castle of Charsianon, aplekton Bathyryax, Sebasteia

Caesarea…Komana, Aravissos, Lykandos, Melitene

Caesarea, Komana, Aravissos, Germanikeia, Samosata

Caesarea, Tzamandos, Ariaratheia, Taranta, Melitene

Theodosioupolis, Kamachos, Saricha, castle of Charsianon, castle of Sangaris/Tarsos, lake of Boane or Sophon, Nikomedeia, Chalcedon

Amida, Simsat, Harpout, Koloneia, Melitene, Arqa, Aromane, Tzamandos, Caesarea, Ancyra, bridge of Sangarios

Nikomedeia, emporion Charax

Malagina, Dorylaion, Kavorkin, Koloneia, Caesarea

Colonea, Tyana, Podandos, Cilician Gates

Amaseia, Plasta, Koukousos, Adana

Amaseia, Plasta, Adatha, Germanikeia, Aleppo

Amisus, Tabia, Caesarea, Kyzistra, Magida, Tyana, Faustinoupolis, Podandos, mount Tauros, province of Cilicia

Martyroupolis, Mous, Olnoutin, Sinn Nuhas (“bronze tooth” linked to Trepizond), Keltzene, Koloneia,

Neokaisareia, kleisoura of the Martyres, Annesa, Pimolisa, land of Suania, Dokeia, Nahuriya (?), Krateia-Flavioupolis, “lake with the sweat water”, land of Maleinoi, castle of Sangaris/Tarsos, Constantinople

Constantinople, Chalcedon, Nikomedeia, Claudioupolis, Krateia, Ancyra, Gangra, Euchaita, Amaseia (and Dazimon), Komana, Neokaisareia, Nicopolis, Koloneia, Theodosioupolis, Doubios

Constantinople…Gangra, Pompeiopolis, Sinope

Saframpolis, Kastamon, Pompeiopolis, Sinope

Claudioupolis, Krateia, Kastamon, Sinope

Sinope, Amisus, Magnopolis, Amaseia

Sinope, Oinoe, Neokaisareia, Sebasteia

Sinope, Kerasous, Nicopolis or Sebasteia

Rhizaion, Theodosioupolis

Kyzikos, Lopadion, Prousa, Nicaea (or Kios), Smyrna, Sardes, Synaos, Kotyaion, Dorylaion, Ancyra, Ephesus, Laodikeia, Apameia, Polybotos, Amorion, Ancyra

Kyzikos, Lopadion, Lampsakos, Abydos

Ephesus, Metropolis, Smyrna, Cyme, Myrina, Elaea, Pergamon, Argiza, Poimanenon, Kyzikos

Adramyttion, Pergamon

Achyraous, valley of Balikesir, Kalamos, Thyateira, Magnesia, Philaddelpheia, Laodikeia upon Lykos, Attaleia

Epheoso, Smyrna, Magnesia, Pergamon, valley of Balikesir, Prousa, Nicaea

Smyrna, Kalamos, Achyraous, Prousa, Chalcedon

Links among important towns:

Ephesus, Ancyra

Chalcedon, Gangra, Ancyra

Nicaea, Ikonion, Antioch

Nicaea, Ikonion, Attaleia

Amorion, Attaleia

Prousa, Ikonion, Antioch

Amaseia, Caesarea, Melitene

Sebasteia, Kamachos, Constantinople

Kamachos, Melitene, Ancyra

Koukousos, Andrasos

Koukousos, Germanikeia

Koukousos, Adatha

Ancyra, Sebasteia, Melitene, Amida

Ancyra, Caesarea, Melitene, Amida

Amisus, Koukousos

Attaleia, Trepizond

Lajazzo, Sebasteia, Trepizond

Tauris, Theodosioupolis, Trepizond

 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>