Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Μίλητος (Αρχαιότητα)

Author(s) : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης (7/4/2006)

For citation: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, «Μίλητος (Αρχαιότητα)», 2006,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5354>

Μίλητος (Αρχαιότητα) (2/15/2006 v.1) Miletus (Antiquity) (3/9/2007 v.1) 

BIBLIOGRAPHY

 

Bean G.E., Aegean Turkey An Archaeological Guide, London 1966

Gardner P., "The coinage of the ionian revolt", JHS, 31, 1911, 151-160

Cook R.M., Dupont P., East Greek Pottery, London 1998

Ma J., Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor, Oxford 2000

Akurgal E., Ancient Civilizations and Ruins of Turkey: from prehistoric times until the end of the Roman Empire, 2, Istanbul 1970

Emlyn-Jones C.J., The Ionians and Hellenism, A study of the cultural achievement of the early Greek inhabitants of Asia Minor, London 1981

Boatwright M.T., Hadrian and the Cities of the Roman Empire, Princeton 2000

Anglin W.S., Lambek J., The Heritage of Thales, New York 1995

Ashton R., Kinns P., "Opuscula Anatolica II", Numismatic Chronicle, 163, 2003, 1-47

Bailey C., The Greek Atomists and Epicurus, Oxford 1928

Baker P., "La vallée du Méandre au IIe s. a.C.: relations entre les cités et institutions militaries", Bresson, A. – Descat, R. (επιμ.), Les cités d'Asie mineure occidentale au IIe siècle a.C., Bordeaux 2001, 61-73

Ball W., Rome in the East: The Transformation of an Empire, Oxford 2000

Barnes J., Early Greek Philosophy, Penguin Books, New York 1987

Blümel W., Die Inschriften von Mylasa. Teil I: Inschriften der Stadt, Bonn 1988

Bowen A.C., Goldstein B.R., "Aristarchus, Thales and Heraclitus on solar eclipses", Physis Riv.Internaz.Storia Sci, n.s. 31.3, 1994, 689-729

Classen C.J., "Thales", RE 10, Stuttgart 1965, 930-947

Couprie D.L., Hahn R., Naddaf G., Anaximander in Context: New Studies in the Origins of Greek Philosophy, State University of New York Press, Albany N.Y. 2003

Routledge Encyclopedia of Philosophy 5, London-New York 1998

Crouch D.P., Geology and Settlements. Greco-Roman Patterns, Oxford University Press, Oxford 2003

Deppert-Lippitz Β., Die Münzprägung Milets von vierten bis ersten Jahrhundert v. Chr, Verlag Sauerländer, Frankfurt 1984, Typos 5

Derow P., Herodotus and His World: Essays from a Conference in Memory of Geroge Forrest, Oxford University Press, Oxford 2003

Dunham A.G., The History of Miletus Down to the Anabasis of Alexander, London University Press, London 1915

Ehrhardt N., Milet und seine Kolonien. Vergleichende Untersuchung der kultischen und politischen Einrichtungen, Frankfurt 1983

Freely J., The Western Shores of Turkey: Discovering the Aegean and Mediterranean Coasts, I.B. Tauris 2004

Gauthier Ph., "Les Pidaséens entrent en sympolitie avec les Milésiens: la procédure et les modalités institutionelles", Bresson., A. – Descat., R., Les cités d'Asie mineure occidentale au IIe siècle a.C., Bordeaux 2001

Gorman V.B., Miletos: The Ornament of Ionia: A History of the City to 400 BCE, University of Michigan Press, Ann Arbor 2001

Greaves A.M., Miletos: A History, Routledge, London 2002

Guthrie W.K.C., History of Greek Philosophy II, Cambridge 1965

Harding Ph., From the End of the Peloponnesian War to the Battle of Ipsus, Cambridge University Press, Cambridge 1985

Hartner W., "Eclipse periods and Thales’ prediction of a solar eclipse: Historic truth and modern myth", Centaurus, 14, 1969, 60-71

Head B.V., Catalogue of Greek Coins in the British Museum: Ionia, London 1892

Heidel W.A., Hecataeus and the Egyptian Priests in Herodotus, New York 1998, Ancient Greek Literature, Book II

Henry M.M., Prisoner of History. Aspasia of Miletus and her Biographical Tradition, Oxford University Press, Oxford 1995

Hordern J., The Fragments of Timotheus of Miletus, Oxford University Press, Oxford 2002

Kahn C.H., Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, Indianapolis 1994

Keyser P.T., Clark D.D., "Analysing and interpreting the metallurgy of early electrum coins", Balmuth, M.S., Hacksilber to Coinage: New Insights into the Monetary History of the Near East and Greece, American Numismatic Society, New York 2001, 105-126

Kinns P., "The Coinage of Miletus", Numismatic Chronicle, 146, 1986, 234-260

Kinns P., "CH 8, 474: Milesian silver coinage in the second century BC", Ashton, R. – Hunter, S., Studies in Greek Numismatics in Memory of Martin Jessop Price, Spink and Son, London 1998, 175-195

Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., The Presocratic Philosophers A Critical History with a Selection of Texts, Cambridge 1957

Kleiner G., Alt Milet, Wiesbaden 1966

Kleiner G., Die Ruinen von Milet, Berlin 1968

Kleiner G., "Stand der Erforschung von Alt-Milet", IstMitt, 19-20, 1969-1970, 113-123

Kleiner G., Das Römische Milet, Bilder aus der griechischen Stadt in römischer Zeit, Wiesbaden 1970, Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der

Konuk K., Sylloge Nummorum Graecorum, Turkey I: The Muharrem Kayhan Collection, Istanbul 2002

Konuk K., From Kroisos to Karia: Early Anatolian Coins from the Muharrem Kayhan Collection, Istanbul 2003

Kraay C.M., Archaic and Classical Greek Coins, New York 1976

Mallwitz Α., "Die Ausgrabung beim Athena-Tempel in Milet 1957 - IV: zur mykenischen Befestigung von Milet", IstMitt, 9-10, 1959-1960, 74-75

Mallwitz Α., Schiering W., "Der alte Athenatempel von Milet", IstMitt, 18, 1968, 87-160

Meiggs R., Lewis D., A Selection of Greek Historical Inscriptions: To the End of the Fifth Century BC, vol.1, Meiggs, R. – Lewis, D.M., 1989

Mørkholm Ο., Early Hellenistic Coinage from the Accession of Alexander to the Peace of Apamaea (336-188 BC), Cambridge University Press, Cambridge 1991

Newell E.T., The Coinages of Demetrius Poliorcetes, Obol International, Chicago 1978

O’Grady P.F., Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science and Philosophy, Ashgate 2002

Panchenko D., "Thales’ prediction of a solar eclipse", J.Hist.Astronom, 25.4, 1994, 275-288

Panchenko D., "Thales and the origins of theoretical reasoning", Configurations, 1.3, 1993, 387-414

Parzinger Η., "Zur frühesten Besiedlung Milets", IstMitt, 39, 1989, 429

Rayet O., Thomas A., Milet et le golfe Latinique, Paris 1877

Rosenbloom D., "Shouting ‘fire’ in a crowded theatre: Phrynichos’ Capture of Miletos and the politics of fear in early Attic tragedy", Philologus, 137, 159-196

Thompson M., Alexander’s Drachm Mints, 1. Sardis and Miletus, , New York 1983, Numismatic Society 16

Walton S., Leadership and Lifestyle: The Portrait of Paul in the Miletus Speech and 1 Thessalonians, Cambridge University Press, Cambridge 2000, Society for New Testament Studies Monograph

Weickert C., "Die Ausgrabung beim Athena-Tempel in Milet 1957", IstMitt, 9-10, 1959/1960, 1-96

Wiegand T., Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, Walter De Gruyter, 1990

Faraguna M., "Note di storia milesia arcaica. I Gergithes e la stasis di VI secolo", SMEA, 36, 1995, 37-89

Günther W., Das Orakel von Didyma in hellenistischer Zeit. Eine Interpretation von Stein-Urkunden, Tübingen 1971, IstMitt Beih. 4

Hülsen J., Das Nymphaeum, Berlin 1919, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 1.5

Robert L., "Le culte de Caligula à Milet et la province d’Asie", Hellenica, VII, 1949, 206-238

Bilabel F., Die Ionische Kolonization, Leipzig 1920, Philologus Supplement 14.1

Herrmann P., Dessau H., Rehm A., Inschriften von Milet,1., Berlin – New York 1997, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 6.1

Krischen F., van Gerkan A., Thermen und Palaestren, Berlin 1928, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 1.9

van Gerkan A., Das Stadion, Berlin 1921, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 2.1

Kawerau G., Rehm A., Das Delphinion in Milet, Berlin 1914, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 1.3

Krauss F., Das hellenistische Theater. Der römische Zuschauerbau, Berlin 1973, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 4.1

Müller-Wiener W., Milet 1899-1980 Ergebnisse, Probleme und Perspektiven einer Ausgrabung. Kolloquium, Frankfurt a.M. 1980, Tübingen 1986, IstMitt Beiheft 31

Müller H., Milesische Volksbeschlüsse. Eine Untersuchung zur Verfassungsgeschichte der Stadt Milet in hellenistischer Zeit, Göttingen 1976, Hypomnemata 47

Nawotka K., Boule and Demos in Miletus and its pontic colonies from classical age until third century A. D., Wroclaw 1999

Rubinstein L., "Ionia", Mogen Hasen, M. – Nielsen, Th.h., An Inventory of Archaic and Classical Greek Poleis, Oxford 2004, 1082-1083

Tausend K., "Amphiktyonie und Symmachie: Formen zwischenstaatlicher Beziehungen in archaischen griechenland", Historia, 73, 1992, 137-145

Wiegand T., Krause C., Die Milesische Landschaft, Berlin 1929, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 2.2

Altenhöfer E., Bolé R., "Der Eroten-Jagdfries des Theaters in Milet", IstMitt, 39, 1989, 17-47

Alföldy G., "Traianus pater und die Bauinschrift des Nymphäums von Milet", REA, 100, 1998, 367-399

Balcer J.M., "Miletos (IG I² 22 [IG I³ 21) and the structures of Alliances", Balcer J.M., Studien zum attischen Seebund, Konstanz 1984, 11-30

Baldus H.R., "Die Gesandtschaftsreise des Poplas. Zu einem ungewöhnlichen Münztyp Milets unter Commodus", Chiron, 15, 1985, 187-196

Barron J.P., "Milesian Politics and Athenian propaganda, c. 460-440 B.C.", JHS, 82, 1962, 1-6

McGregor M.F., Bradeen D.W., "Regulations for Miletos", Norman O.K., Studies in Fifth-Century Attic Epigraphy, London 1973, 24-70

Blum I., "Die Stadtmauer von Alt-Milet. Ergebnisse des Surveys 1996 und 1997", AA, 1999, 53-76

Borrmann R., "Ausgrabungen von Milet (Buleuterion)", AA, 1908, 499-507

Cataldi S., "La Secessione dei βέλτιστοι milesi e le Ξυγγραφαί ateniensi per Mileto", Cataldi, S. (επιμ.), Studi sui rapporti interstatale nel mondo antico, Pisa 1981, 161-233

Cobet J., "Milet 1994 - 1995. Die Mauren sind die Stadt. Zur Stadtbefestigung des antiken Milet", AA, 1997, 249-284

Cook J.M., "Some Sites of the Milesian Territory", BSA, 56, 1961, 90-101

Delorme J., "Athènes et Milet au milieu du Ve siècle av. J.C.", JSav, 1995, 209-281

De Sanctis G., "Aristagora di Mileto", RivFil, 59, 1931, 48-72

Earp A.J., "Athens and Miletos ca. 450 B. C.", Phoenix, 8, 1954, 142-147

Fornara C.W., "The date of the “Regulations for Miletus”", AJP, 92, 1971, 473-475

Gasparri C., "La donazione di Seleuco Nikator al Didymaion di Mileto", Omaggio a Ranuccio Bianchi Bandinelli, Roma 1970, Studi miscellanei 15, 45-53

Gehrke H.-J., "Zur Geschichte Milets in der Mitte des 5 Jahrhunderts v. Chr.", Historia, 29, 1980, 17-31

van Gerkan A., "Zur Lage des archaischen Milet", Bericht über der VI. Internationalen Kongress für Archäologie: Berlin 21-26 August 1939, Berlin 1940, 286-288 και 323-325

van Gerkan A., Kalabaktepe, Athenatempel und Umgebung, Berlin 1925, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 1.8

Gorman V.B., "Milesian Decrees of Isopoliteia and the Refoundation of the City, ca. 479 BCE", Gorman, V. – Robinson, E.W., Oikistes. Studies in Constitutions, Colonies, and Military Power in the Ancient World Offered in Honor of A.J. Graham, Leiden 2002, 181-193

Greaves A.M., "The Shifting Focus of Setlement at Miletos", Flensted-Jensen, P., Further Studies in the Ancient Greek Polis, Stuttgart 2000, 57-77

Graeve V. von, "Milet 1994-1995. Vorbericht über die Grabungsarbeiten und Geländeerkundungen, die Denkmälerrestaurierung und die naturwissenschaftlichen Begleitprogramme der Miletgrabung in den Jahren 1994 und 1995", AA, 1997, 118-120

Graeve V. von, "Neue Ausgrabungen und Forschungen im archaischen Milet", NüBIA, 14, 1997-98, 73-88

Heinzel E., "Neleus, Herrscher von Pylos, und der Gründermythos von Milet", ÖJh, 68, 1999, 1-11

Held W., "Zur Datierung des klassischen Athenatempels in Milet", AA, 2004, 123-132

Herrmann P., "Neue Urkunden zur Geschicthe von Milet im 2 Jhdt. v.Chr", IM, 15, 1965, 93-96 και 101-103

Herrmann P., "Zu den Beziehungen zwischen Athen und Milet im 5. Jahrhundert", Klio, 52, 1970, 163-170

Herrmann P., "Milet au IIe siècle", Bresson, A. – Descat, R., Les cités d’Asie Mineure occidentale au IIe siècle a. C., Bordeaux 2001, 109-116

Hölble G., "Funde aus Milet, 8. Die Aegyptiaca vom Aphroditempel auf dem Zeytintepe", AA, 1999, 345-371

Hommel R., "Juden und Christen im Kaiserzeitlichen Milet. Überlegungen zur Theaterinschrift", IstMitt, 25, 1975, 167-195

van Gerkan A., Der Nordmarkt und der Hafen an den Löwenbucht, Berlin 1924, Milet - Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 1899, 1.6

Klaffenbach G., "Asylievertrag zwischen Ätolien und Milet", Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse XX, 1937, 155-159

Kneppe Α., "Timarchos von Milet. Ein Usurpator im Seleukidenreich", H. J. Drexhage, J. Sünskes (eds.), Migratio et commutatio. Studien zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Thomas Pekàry zum 60 Geburstag am 13 September 1989 dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülem, St. Katharinen 1989, 37-49

Köster R., "Die Palästrahallen der Capitothermen in Milet. Überlegungen zur Rekonstruktion F. Krischens", IstMitt, 43, 1993, 429-436

Krauss F., "Die hellenistischen Bühnen des Theaters von Milet", RM, 71, 1964, 12-129

Lang F., Archaische Siedlungen in Griechenland: Struktur und Entwicklung, Berlin 1996

Lapini W., "Atene e Mileto nell’ “Athenaion politeia”", L’ “Athenaion politeia” dello Pseudo-Senofonte, Napoli 1997

Kleine J., "Pergamenische Stiftungen in Milet", Müller-Wiener, W., Milet 1899-1980. Ergebnisse, Probleme und Perspektiven einer Ausgrabung. Kolloquium, Frankfurt a.M. 1980, Tübingen 1986, IstMitt 31, 129-140

Le Dinahet Th., Labarre G., "Les métiers du textile en Asie Mineure de l’époque hellénistique à l’époque impériale", Aspects de l’artisanat du textile dans le monde méditerranéen, Lyon 1996, 46-118

Lohmann H., "Survey in der Chora von Milet. Vorbericht über die Kampagnen der Jahre 1990, 1992 und 1993", AA, 1995, 293-328

Lohmann H., "Survey in der Chora von Milet. Vorbericht über die Kampagnen der Jahre 1994 und 1995", AA, 1997, 285-311

Lohmann H., "Survey in der Chora von Milet. Vorbericht über die Kampagnen der Jahre 1996 und 1997", AA, 1999, 439-473

Mattingly H.B., "The Athenian Decree for Miletos» (IG I² 22+=ATL II., D 11). A Postscript", Historia, 30, 1981, 113-117

Meyer Ε., "Zwei unedierte severische Münzen aus Laodicea ad mare und Milet", NumAntCI, 18, 1989, 269-275

Moucharte G., "À propos d’une découverte de monnaies de Milet", RBN, 130, 1984, 19-35

Mountjoy P. A., "The East Aegean – West Anatolian Inteface in the Late Bronze Age: Mycenaeans and the Kingdom of Ahhiyawa", AS, 48, 1998, 33-67

Mountjoy P. A., "Miletos : A Note", BSA, 99, 2004, 189-200

Niemeier W.D., Graeves A.M., Selesnow W., "Die Zierde Ioniens. Ein archaischer Brunnen, der jüngere Athenatempel und Milet vor der Perserzerstörung", AA, 1999, 373-413

Oliver J.H., "The Athenian Decree concerning Miletus in 450/49 BC", TAPhA, 66, 1935, 177-198

Piérart M., "Milet dans la première liste de tributs", ZPE, 15, 1974, 163-167

Piérart M., "La sixième tribu de Milet", BCH, 102, 1978, 563-564

Piérart M., "Athènes et Milet, 1. Tribus et démes milésiens", MusHelv, 40, 1983, 1-18

Piérart M., "Athènes et Milet, 2: L’organisation du territoire", MusHelv, 42, 1985, 276-299

Real W., "Milet 1973-1975. Vorbericht über die Arbeiten der Jahre 1973 und 1975, 2. Ausgewählte Funde aus dem Dionysos-Tempel", IstMitt, 27-28, 1977-1978, 105-116

Robertson N., "Government and society at Miletus, 525 - 442 B.C.", Phoenix, 41, 1987, 356-398

Romane J.P., "Alexander's sieges of Miletus and Halicarnassus", AncW, 25, 1994, 61-76

Seibert J., "Ptolemaios I und Milet", Chiron, 1, 1971, 159-166

Talamo C., "Istieo ed Erodoto. Per la storia della tirannide a Mileto", RendNap, 44, 1969, 173-203

Senff R., "Das Aphroditenheiligtum von Milet", Asia Minor Studien, 49, 2003, 11-25

Schehl F.W., "Probouleutic Commissioners in Miletus during the Hellenistic Period", TAPhA, 82, 1951, 111-126

Tuchelt K., "Bemerkungen zu den Capito-Thermen in Milet", Mansel'e Armağan. Melanges Mansel, Vol. I, Ankara 1974, 147-169

Thomson W.E., "Tissaphernes and the mercenaries at Miletos", Philologus, 109, 1965, 294-297

Weiss P., "Zu den milesischen Inschriften aus dem Delphinion", ÖJh, 17, 1914, 257-272

Weber B.F., "Zum Laodikebau in Milet", IstMitt, 39, 1989, 585-592

Marcellesi Marie-Christine, Milet des Hécatomnides à la domination romaine Pratiques monétaires et histoire de la cité du IVe au IIe siècle av. J.-C., Philipp von Zabern, Mainz 2004, Milesische Forschungen, Bd. 3

 
 
 
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>