Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of Kyzikos

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (8/7/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of Kyzikos",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8848>

Νομισματοκοπείο Κυζίκου (20/7/2011 v.1) Mint of Kyzikos (15/2/2010 v.1) 
 

1. Introduction

The mint of Kyzikos was founded by Justin I (518-527), in order to reinforce the production of bronze issues whose demand had been raised after the public’s familiarization with the new system introduced by Anastasios I (491-518) in 498.1 During the whole period of its mint activity, which was interrupted several times, it was restricted to the issue of bronze coins. Its last issues are dated in 629/30 under Herakleios (610-641). Its production is closely connected with the one of the nearby mint of Nicomedia, whereas both of them followed in general the standards of the capital’s mint.

2. Production

During the whole period of its activity the mint of Kyzikos – as well as the one of Nicomedia– was composed by two officina (workshops), producing mainly follis and eikosanummia, and smaller denominations as well (decanummia, pentanummia), even triakontanummia under Tiberius II (578-582) and Phokas (602-610). The usual mint-mark was ΚΥΖ or ΚΥ, often though on eikosanummia the initial Κ was replaced by the value mark (fig. 1).2

Although, as we have already mentioned, the mints of Propontis, mainly of Kyzikos and of Nikomedeia, were closely connected with each other, the coin production of Nikomedeia was at least twice as much that of Kyzikos, as a resent study has pointed out, based on coin hoards from the Balkans and Asia Minor of the period 491-713. This seems to be related to the significant military importance of the dioceses of Pontos, which the mint of Nikomedeia provided with coins.3 The secondary/supplementary role of Kyzikos is also obvious from the continuous breaks on its activity.

3. Issues

3.1. Justin I (518-527)

During the first phase of its activity the mint struck only folles and eikosanummia. At the beginning, the issues of both the officinae were discerned through secret marks (e.g. asterisks), soon though regular officina marks were introduced – Α and Β respectively. The production must have started soon enough during the reign of Justin – probably before the change of indiction in 522 – and although there are five types of folles, the issues must have been of a small scale, as we can deduct from their rarity.4

Towards the end of the reign of Justin, at Kyzikos as much as at Nikomedeia, folles appeared bearing the year of the indiction. We know 20 such folles from the mint of Kyzikos, which are dated to the fourth (525/6) and the fifth year of the indiction (526/7), as the inscriptions INSΔ and INSΕ show (fig. 2) respectively.5 It is not certain if it is about experimental issues or if they were struck for a certain purpose.6

During the short period of co-regency between Justin I and Justinian I (527) only folles were struck that bore Justin’s bust, while mentioning the co-emperor on the accompanying inscription. These were the last issues of the mint of Kyzikos before the monetary reform of 538/9.7

3.2. Justinian I (527-565)

After an eleven-year break on its activity, the mint of Kyzikos restarted its production in 538/9 in order to support Justinian’s monetary reform, which among other things led to the rise of the weight of folles and to the date of the coins by recording the year of reign.8 As the mint of Nicomedia id, the one of Kyzikos produced very large quantities of folles and eikosanummia (fig. 1) during the period 539/40 - 545/6 (13th to 19th year of Justinian’s reign); the issues, however, were interrupted in 557/8.9 At the same time the issuing of decanummia and pentanummia started for the very first time, which was continued up until the end of Justinian’s reign.10

3.3. Justin II (565-578) - Phokas (602-610)

During the first year of Justin’s II reign the mint of Kyzikos, as well as those of Constantinople and of Nicomedia, struck only decanummia. During the following two years, however, it started the issue of other denominations as well (from folles to pentanummia).11 The two highest ones bore on the obverse the imperial couple enthroned, while the decanummia and the pentanummia bore, because of their size, only the emperor’s portrait.12

During the first years of Tiberius’ II reign (578-582) the mint of Kyzikos remained inactive. It resumed its activity in 578/9 - 579/80 by issuing a full series of denominations, to which triakontanummia were added (fig. 3), whereas the Greek numbers (Μ, Κ, Ι, Ε) of the value marks were replaced by the Latin ones following closely the model of the Constantinopolitan issues.13 For that reason the attribution of those decanummia and pentanummia that do not bear any mint marks to any of the three central mints (Constantinople, Nikomedeia, Kyzikos), is difficult.14

Under Maurice (582-602) the mint functioned normally and continued issuing the same denominations– except the one of triakontanummia – based on the iconographic models of Constantinople, which were followed, however, by the mint of Kyzikos with a slight delay.15Phokas, finally, brought back the issues of triakontanummia according to Tiberius’ III example.16

3.4. Herakleios (610-641)

Herakleios’ reign marked the end of the issues at Kyzikos – as well as at Nicomedia and at Thessalonica.17 During the first years of his reign the mint of Kyzikos struck folles, eikosanummia and decanummia. The Persian occupation of Asia Minor, however, interrupted the issuing of coins in 614/5. The mint restarted its activity in the period 626-629/30 with issues of folles and eikosanummia; it was finally shut down, however, in 629/30.18

1. During the same period of time the mints of Thessalonica and Alexandria were opened. W. Hahn (with the collaboration of Metlich, M. A.), Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I – Justinian I, 491-565 (Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien 6, Wien 2000) (hereafter ΜΙΒΕ) p. 33.

2. Grierson, Ph., Byzantine Coins (London 1982) p. 64.

3. Morrisson, C. – Popović, V. – Ivanišević, V. et collaborateurs, Les trésors monétaires byzantins des Balkans et d’Asie Mineure (491-713) (Réalités byzantines 13, Paris 2006) p. 54.

4. ΜΙΒΕ, p. 36. Hahn, W., Zur Münzprägung des frühbyzantinischen Reiches. Anastasius I. bis Phocas und Heraclius-Revolte, 491-610 (Wien 2005) p. 38. Grierson, Byzantine Coins, p. 64.

5. The initials ΙΝS correspond to the Latin genitive indictionis.

6. ΜΙΒΕ, p. 35, 36. Hahn, Zur Münzprägung, p. 38. Ph. Grierson, however, doubts whether this is indeed a date based on the indiction or not. Grierson, Byzantine Coins, p. 64.

7. ΜΙΒΕ, p. 41.

8. For this reform see for example Grierson, Byzantine Coins, pp. 60-61.

9. ΜΙΒΕ, p. 60. Hahn, Zur Münzprägung, p. 64-65. Grierson, Byzantine Coins, p. 64.

10. ΜΙΒΕ, p. 60.

11. It is quite interesting to mention that during this particular reign the production of the mint of Nikomedeia was three times that of Kyzikos. Morrisson et al., Les trésors monétaires, p. 54.

12. Hahn, Zur Münzprägung, pp. 116-117.

13. Hahn, Zur Münzprägung, pp. 141-142.

14. Hahn, Zur Münzprägung, pp. 141-142. Grierson, Byzantine Coins, p. 65.

15. Hahn, Zur Münzprägung, p. 164.

16. Hahn, Zur Münzprägung, p. 191.

17. Grierson, Byzantine Coins, p. 105-106.

18. Grierson, Byzantine Coins, p. 105-106.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>