Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of the Empire of Nicaea

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (1/7/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of the Empire of Nicaea",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8849>

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας της Νίκαιας (15/2/2011 v.1) Mint of the Empire of Nicaea (15/2/2006 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

LIST OF ILLUSTRATIONS

Fig. 1* Left: Hyperpyron of John II Komnenos (1118-1143) – mint of Thessalonica.

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. VIII, no. 5.

Right: Hyperpyron of John III Vatatzes (1222-1254) – mint of Nicaea (Magnesia). On the obverse, underneath the right hand of Christ the sign • can be discerned.

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. XXX, no. 6a.1.

Fig. 2: Hyperpyron of Theodore II Laskares (1254-1258) – mint of Nicaea (Magnesia). It belongs to the first year of his reign, as it is attested by the sign Α on the obverse.

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. ΧΧΧV, no. 1b.

Fig. 3: trikephalon of Theodore I Laskares (1205-1222), made of electrum – mint of Nicaea (Nicaea). On the reverse the emperor is portrayed along with Saint Theodore.

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. XXVII, no. 2.3.

Fig. 4: Silver trikephalon of Theodore I Laskares (1254-1258) – mint of Nicaea (Magnesia). On the obverse Saint Tryphon flanked by a lys.

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. XXΧV, no. 6.4.

Fig. 5: Histamenon (first issue) of Theodore I Laskares (1205-1222) – mint of Nicaea (Nicaea). On the obverse the enthroned Theotokos is depicted and on the reverse the emperor with Saint Theodore.

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. XXVII, no. 5b.3.

Fig. 6: Tetarteron of John III Vatatzes (1222-1254) – mint of Nicaea (Magnesia).

Hendy, M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Volume 4 (Washington D.C. 1999), pl. XXΧΙV, no. 59b.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>