Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of Kyzikos

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (8/7/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of Kyzikos",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8848>

Νομισματοκοπείο Κυζίκου (20/7/2011 v.1) Mint of Kyzikos (15/2/2010 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Grierson P., Byzantine Coins, London – Berkeley – Los Angeles 1982

Grierson P., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection 2. Phocas to Theodosius III, 602-717, Washington D.C. 1968

Bellinger A.R., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection 1. Anastasius I to Maurice, 491-602, Washington D.C. 1966

Hahn W., Moneta imperii Byzantini, Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage, Band I-III, Wien 1973-1980

Hahn W., Metlich M.A., Mοney of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I – Justinian I, 491-565), Veröffentlichungen des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien 6, Wien 2000

Hahn W., Zur Münzprägung des frühbyzantinischen Reiches, Anastasius I. bis Phocas und Heraclius-Revolte, 491-610, Wien 2005

Morrisson C., Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliothèque Nationale, v. 1-2, Paris 1970

Morrisson, C., Popović, V., Ivanišević, V., Les trésors monétaires byzantins des Balkans et d’Asie Mineure (491-713), Paris 2006, Réalités byzantines 13

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>