Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of the Empire of Nicaea

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (1/7/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of the Empire of Nicaea",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8849>

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας της Νίκαιας (15/2/2011 v.1) Mint of the Empire of Nicaea (15/2/2006 v.1) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Hendy M.F., Studies in the Βyzantine Μonetary Εconomy c. 300-1450, Cambridge Mass. 1985

Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκής Ιστορίας Λόγοι, Shopen, L. (ed.), Nicephori Gregorae Historia Byzantina 1-3, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn 1829-1855

Grierson P., Byzantine Coins, London – Berkeley – Los Angeles 1982

Hendy M., Coinage and Money in the Byzantine Empire, 1081-1261, Washington D.C. 1969

Jus graecoromanum, 1, Ζέπος, Ι. – Ζέπος, Π. (eds), Νεαραί και Χρυσόβουλλα των μετά τον Ιουστινιανόν Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, Αθήνα 1931

Ahrweiler H., "L'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques (1081-1317), particulièrement au XIIIe siècle", Travaux et Mémoires, 1, 1965, 1-204

Grierson P., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection 5. Michael VIII to Constantine XI, 1258-1453, Washington D.C. 1999

Hendy M.F., Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection 4. Alexius I to Michael VIII 1081-1261, Washington D.C. 1999

Morrisson C., "The Emperor, the Saint, and the City: Coinage and Money in Thessalonike from the Thirteenth to the Fifteenth Century", Dumbarton Oaks Papers, 57, 2003, 173-203

Pegolotti F.B., La Pratica della mercatura, Cambridge, Massachusets 1936

Bendall S., "The silver coinage of Michael VIII, A.D. 1258-1282", Numismatic Circular, 90, 1982, 121-124

Hendy M.F., "The administration of mints and treasuries, fourth to seventh centuries, with an appendix on the production of silver plate", The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton 1989, Variorum Collected Studies 305, 1-18

Iliescu O., "Le dernier hyperpère de l’empire byzantin de Nicée", Byzantinoslavica, 26, 1965, 94-99

Jordanov Ι., "Mise au jour d’un monnayage hyperpère byzantin de la première moitié du XIIIe siècle", Études balkaniques, 4, 1989, 107-109

Jordanov Ι., "The perpyra of Tsar Kaloyan (1198-1207)?", Archaeologia Bulgarica, X, 2006, 53-99

Lianta E., "John II Comnenus (1118-43) or John III Vatatzes (1222-54)? (Distinguishing the hyperpyra of John II from those of John III)", The Numismatic Chronicle, 166, 2006, 269-299

Metcalf D.M., "John Vatatzes and John Comnenus. Questions of Style and Detail in Byzantine Numismatics", Greek, Roman and Byzantine Studies, 3, 1960, 203-214

Morrisson C., "Moneta, Kharagè, Zecca: les ateliers byzantins et le palais imperial", La Guardia, R. (ed.), I Luoghi della moneta. Le sedi delle zecche dall’antichità all’età moderna. Atti del convegno internazionale, 22-23 ottobre 1999, Milano, Milanο 2001, 49-55

Papadopoulou P., "L’éclatement du monnayage dans le monde byzantin après 1204: apparence ou réalité?", Villela-Petit, I. (ed.), 204, la quatrième croisade. De Blois à Constantinople et éclats d’empires. Catalogue d’exposition (Musée Château de Blois et Paris, Bibliothèque nationale de France, Musée du cabinet des Médailles, oc, 2003-2005, 135-143

Oberländer-Târnoveanu E., "Les hyperpères de type de Jean III Vatatzès – classification, chronologie et évolution du titre (à la lumière du trésor d’Uzun Baïr, dép. de Tulcea)", Iacob, M. – Oberländer-Târnoveanu, E. – Topoleanu, F. (ed.), Istro-Pontica. Museul Tulcean la a 50-a aniversare 1950-2000. Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate 1955-2000, Tulcea 2000, 499-561

Papadopoulou P., De l’unité à l’éclatement. A monnaie et son usage dans le monde byzantin (1092-1261), Sorbonne 2007, Diss. Université de Paris I – Panthéon

Γεωργιάδης Ν.Θ., "Ένα νέο από ήλεκτρο τραχύ του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη", Νομισματικά Χρονικά, 21, 2002, 105-106

Τουράτσογλου Ι., Οικονομίδου Α., Τσούρτη-Κούλη Η., Γαλάνη-Κρίκου Μ., "Ο θησαυρός «Κομοτηνής» /1979(;). Συμβολή στην κυκλοφορία των τεταρτηρών του ΙΒ΄ αι. μ.Χ.", Bakirtzis, C. (ed.), First International Symposium for Thracian Studies “Byzantine Thrace”. Image and Character, Komotini (May 28th -31st 1987) (Amsterdam 1989), Byzantinische Forschungen 14, 1989, 365-428

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>