Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of Antioch

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (8/7/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of Antioch",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8847>

Νομισματοκοπείο Αντιόχειας (15/8/2009 v.1) Mint of Antioch (10/2/2010 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

Decanummium, pl. -a
Copper coin worth 10 nummi.

Eikosanummium, pl. -a (20 nummi)
Copper coin worth 20 nummi, also known as half follis.

follis
(pl. folles) A Latin word originally meaning a purse, but used in the Byzantine period for the largest denomination of copper coin, initially worth 40 nummi.

lustrum, το
Πενταετής κύκλος βάσει του οποίου οργανωνόταν η νομισματική παραγωγή κατά τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια.

mint-mark
Letters or symbols placed on a coin to indicate where it was struck. In the Byzantine period they are usually a shortened version of the mint name.

nummus
A Latin term meaning originally ‘coin’. In the Early Byzantine period the term was normally applied to the smallest copper coin, 1/40th of the follis, which served as the base of the accounting system.

obverse
The face of the coin which bears the more important device. Due to ambiguities that sometimes exist, many numismatists prefer to use the term for the side struck by the lower (anvil) die.

officina mark
Letters or symbols placed on a coin to indicate the workshop (officina), where it was struck.

pentanummium, pl. -a
Bronze or copper coin worth 5 nummi.

subsidiary mark
Symbol (asterisk, stigma etc) placed on a coin and changed periodically. This mark is concerning the organization of production of mint.

Thesaurus [1. treasure (archit), 2. hoard (archaeol,numism.)]
Space for storing, repository or threasure.1. (archit.) Temple like structure of votive character. It was dedicated by different cities to famous sanctuaries (Delphoi, Olympia, Delos). It was used to store the cities' valuable offerings as well as the smaller offerings of their citizens. 2. (archaeolog, numism.) Collection of valuable objects or artifacts, coins end metal objects buried in the ground.

value mark
Letters or symbols placed on a coin to indicate its value.

workshop (officina)
Subdivision of a Roman or Byzantine mint.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>