Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mint of the Empire of Nicaea

Συγγραφή : Papadopoulou Pagona (1/7/2008)
Μετάφραση : Loumakis Spyridon

Για παραπομπή: Papadopoulou Pagona, "Mint of the Empire of Nicaea",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8849>

Νομισματοκοπείο Αυτοκρατορίας της Νίκαιας (15/2/2011 v.1) Mint of the Empire of Nicaea (15/2/2006 v.1) 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 

hyperpyron
The Byzantine gold coin, 4.3 gr. and 20 ½ carats, introduced by Alexios I Komnenos in 1092. It was preserved until the end of the Byzantine Empire with big changes in his cold content.

indiction
A 15-year cycle according to which a year was assigned in the Middle Ages. Initially it denoted an extraordinary agricultural tax; later on (under Constantine I) it was a tax of which the amount remained unchanged during a 15-year cycle. It gradually acquired a chronological meaning, which it kept even after the tax ceased to exist. The chronological system based on indictions became mandatory under Justinian I. The system was not absolutely precise, since it was the years of the indiction that were reckoned (first indiction, second indiction and so on, until the fifteenth), while the cycles themselves were not numbered.

Thesaurus [1. treasure (archit), 2. hoard (archaeol,numism.)]
Space for storing, repository or threasure.1. (archit.) Temple like structure of votive character. It was dedicated by different cities to famous sanctuaries (Delphoi, Olympia, Delos). It was used to store the cities' valuable offerings as well as the smaller offerings of their citizens. 2. (archaeolog, numism.) Collection of valuable objects or artifacts, coins end metal objects buried in the ground.

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>