Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Константин XI Палеолог

Συγγραφή : Radic Radivoj (8/5/2008)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, "Константин XI Палеолог", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11916>

Константин XI Палеолог (11/1/2008 v.1) Constantine XI Palaiologos (11/2/2009 v.1) Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

Πηγές

 

Giorgio Sfranze, Cronaca, έκδ. R. Maisano (Roma 1990)

Laonici Chalcocondylae historiarum demonstrationes, έκδ. E. Darko, I-II (Budapest 1922-1923)

Ducas, Istoria turco-bizantina (1341-1462), έκδ. V. Grecu (Bucuresti 1958)

Critobuli Imbriotae Historia, έκδ. D. R. Reinsch (Berlin - New York 1983)

Oeuvres complètes de Gennade Scholarios, έκδ. L. Petit, X.A. Sideras και M. Jugie, I-VIII (Paris1928-1936).

Schreiner, P., Die byzantinische Kleinchroniken, I (Wien 1975).

J. Zepi - P. Zepi, Jus Graecoromanum, I (Αθηναι 1931)

Έργα του Ιοάννη Δοκειανού, έκδ. Σ.Π. Λάμπρος, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά 1 (1912) σ. 221-255.

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>